Lunette has received two orders from UN

Peptonic Medical (publ) informed today that it’s wholly owned subsidiary Lune Group Oy has got an order from UN. The first of its kind. Earlier this year Lunette signed LTA (long term agreement) with UNFPA and UN UNICEF organizations. Later this agreement was piggybacked by UNHCR which is the UN Refugee Agency. The initial partnership […]

Lunette has won Klarna Growth Awards

Peptonic Medical (publ) informed today that it’s wholly owned subsidiary Lune Group Oy has won the Klarna Growth Award in the category “Small Business”. Lunette was selected from a group of over 300 nominees from Finland alongside Oura, Weekendbee and Almada. In total there were 16 winners from 4 different countries. Prize contains total of […]

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Peptonic Medical AB (publ)

Valberedningen för Peptonic Medical AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut vid årsstämman den 24 maj 2022 avseende antalet ledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter i styrelsen. Hans von Celsing, Leni Ekendahl, Marianne Östlund och Anna Tenstam har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Jan Bardell, Susanne Axelsson, […]

Peptonic Medical offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Den 4 november 2021 offentliggjorde PEPTONIC Medical AB (publ) (“Bolaget” eller ”Peptonic”) att styrelsen hade föreslagit en företrädesemission om cirka 42 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens förslag om Företrädesemissionen beslutades på en extra bolagsstämma den 16 december 2021. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 mars 2022. Peptonic kan nu offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen.  Sammanfattning av utfallet i […]

Peptonics Lunette® och Peak Performance releasar Menstruationskoppfodral för moderna kvinnliga äventyrare

Peptonic Medical AB (publ) meddelar idag att dess helägda dotterbolag Lune Oy Ltd har tecknat ett marknadsföringssamarbetsavtal med det svenska företaget Peak Performance. I syfte att lyfta det tabubelagda ämnet menstruationer, går de skandinaviska varumärkena Peak Performance och Peptonic-ägda Lunette® samman för en speciell lansering på den internationella kvinnodagen. I sina gemensamma ansträngningar för att […]

Peptonic tecknar distributionsavtal med UCC gällande Lunette för den australiska marknaden

Peptonic Medical (publ) meddelade idag att man tecknat ett distributionsavtal med UCC för den australiska marknaden. Avtalet avser 5 artiklar i sortimentet från Lunette. UCC grundades 1996 och distribuerar en bred portfölj av konsumentprodukter till detaljhandel i Australien och Nya Zeeland. Produkterna sträcker sig från teknik till egenvårdsprodukter. UCC konkurrerar genom att erbjuda detaljhandeln en […]

Peptonic signs Lunette Distribution Agreement with UCC for Australian market

Peptonic Medical (publ) announced today that it has signed a Distribution Agreement with UCC Australia for the Australian market concerning 5 items in the Lunette range of products. Established 1996 UCC supplies Australian and New Zealand retailers with a range of fast-moving consumer goods (FMCG) across the grocery, technology and personal care industries. UCC differentiates by […]

Peptonic Medical publicerar prospekt i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 42,2 MSEK

Den 16 december 2021 bemyndigade den extra bolagsstämman styrelsen i Peptonic Medical AB (“Bolaget”), att besluta om att genomföra en nyemission av högst 63 879 879 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka 42,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Emissionslikviden från […]

Peptonic Medical AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021 och kommenterar den

Peptonic Medical (publ). Årsredovisningen för 2021 har idag blivit tillgänglig. Den finns att ladda hem här. Styrelse och ledning vill kommentera den anmärkningen från revisorn i revisionsberättelsen, uttryckt enligt följande; Bolaget har vid flera tillfällen inte betalt skatter och avgifter i rätt tid. Styrelse och ledning ger följande klargörande;Bolaget har redovisning av skatter och avgifter […]

Year end report period from January 2021 to December 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se ticker: PMED). Group, Peptonic Medical Israel Ltd and CommonSense Marketing Inc are included from 2021-10-20. 2021 Fourth quarter (Oct-Dec) Net sales of products KSEK 5,642 (7,258) Gross profit KSEK 3,388 (3,866), Gross margin 60% (53%) Operating loss KSEK -43,974 (-10,702)  Loss per share SEK -0.23 (-0.07) Full […]

Bokslutskommuniké perioden januari – december 2021

Bokslutskommuniké Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064.(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED) Koncern, Peptonic Medical Israel Ltd och CommonSense Marketing Inc är inkluderade från och med 2021-10-20. 2021 kvartal 4 (okt-dec) Omsättning produkter 5 642 (7 258) KSEK Bruttovinst 3 388 (3 866) KSEK, 60% (53%) Rörelseresultat -43 974 (-10 702) KSEK  Resultat per aktie -0,23 (-0,07) […]

Peptonic Medical introduces the VagiVital range of products to the US market

Peptonic Medical (publ) announced today that it is now introducing VagiVital®️ range of hormone free treatments to the US market. VagiVital long term vision is to enable women to manage their intimate health with clinically proven and trusted self-care products. All from diagnosing, to treating and preventing intimate health conditions.  Therefor it is with great excitement […]

Peptonic Medical AB (publ) har fått information från Ekobrottsmyndigheten som avser yrka på en företagsbot om 0.5 MSEK mot Bolaget

Bolaget har tidigare meddelat att EBM inlett en utredning 2020 rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan bolaget och en finansiell aktör. Grunden för yrkandet härrör till detta ärende. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan. Erik Sundquist, VD Telefon: + 46 722 […]

30 000 Lunette menskoppar kommer att nå nya kunder via nya kanaler

Peptonic Medical (publ) meddelade idag att dess helägda dotterbolag Lune Group Oy Ltd har tecknat ett gemensamt marknadsföringsavtal med amerikanska företaget Womanizer. Ett strategiskt partnerskap mellan Womanizer och Lunette – två varumärken med visionen att få slut på tabun kring onani och menstruationshälsa – säkerställer att 30 000 Lunette menskoppar når nya kunder via nya kanaler […]

30 000 Lunette Cups to reach new customers in new channels

Peptonic Medical (publ) announced today that its wholly owned daughter company Lune Oy Ltd has signed a joint promotion agreement with American company Womanizer. A strategic partnership between Womanizer and Lunette – two businesses on a mission to end taboos around masturbation and menstrual health – will see 30,000 Lunette Menstrual Cups reach new customers […]