Företrädesemission 2023

Bakgrund och motiv

Peptonics styrelse och ledningsgrupp har utvärderat behovet av nytt kapital som krävs för att fortsätta utveckla Bolagets produktportfölj och erbjuda innovativa, kliniskt beprövade och högkvalitativa produkter och enats om att det krävs tillförsel av kapital. Bolaget har under 2022 tagit upp tillfälliga lån, för att finansiera verksamheten kortsiktigt. Genom företrädesemissionen har Bolaget nu för avsikt att tillgodose sitt kapitalbehov, amortera samtliga av sina räntebärande lån, förbättra Bolagets lönsamhet och vända Peptonics resultat från förlust till vinst. Peptonic har även ett långsiktigt kapitalbehov för att stärka organisationen och utveckla bolagets innovativa produktportfölj.

 

Utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen avslutades den 27 januari 2023 och har tecknats till totalt cirka 80,9 procent där cirka 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 16,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Därmed utnyttjades inga garantiåtaganden. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 55,0 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Kommentar från Erik Sundquist, Vd PEPTONIC medical AB: ”Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare. Givet nuvarande marknad är vi väldigt nöjda med en teckning motsvarande cirka 13,4 procent högre än säkerställd nivå. Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta växa på hemmamarknaden, utveckla produktportföljen samt driva försäljningen framåt genom våra försäljningskanaler och genom avtal med internationella partners. Vi är övertygade över Peptonics stora potential och ser en spännande utveckling framåt för bolaget.”

 

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 11 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO2, en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie av TO4.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av PEPTONIC medical AB (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
  2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.