Företrädesemission 2024

Bakgrund och motiv

Peptonics styrelse och ledning fattade under 2023 ett strategiskt beslut att gå samman med Pharmiva. Syftet med fusionen var att utvidga produktportföljen med kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som möjliggör för kvinnor att självständigt diagnosticera, behandla och förebygga intima medicinska tillstånd. Den breddade portföljen stärker också bolagets position i affärsförhandlingar med leverantörer och internationella partners. Peptonic strävar kontinuerligt efter att utöka produktportföljen genom både intern utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter samt genom förvärv. Geografisk expansion är en central del av Peptonics tillväxtstrategi, vilket förverkligas genom nära samarbete med internationella partners. Styrelsen och ledningen identifierar USA som en nyckelmarknad och ser accelererad tillväxt för Bolaget i USA som avgörande.

Peptonics styrelse och ledning har noga utvärderat behovet av nytt kapital för internationell tillväxt, särskilt på USA:s och Europas marknader. Vidare krävs ytterligare kapital för att kontinuerligt utöka portföljen med innovativa, kliniskt beprövade och högkvalitativa produkter. Genom Företrädesemissionen avser bolaget att stödja den internationella tillväxtresan, fortsätta utveckla den innovativa produktportföljen och minska skuldbördan genom amortering av räntebärande lån.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 61,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Återbetalning av kortfristiga lån, cirka 14 procent
 • Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter, cirka 21 procent
 • Kvalitetsarbete (MDR och ICDR certifiering) och patent, cirka 8 procent
 • Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument), cirka 12 procent
 • Övriga operationella kostnader, cirka 45 procent


För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas för teckning av aktier kommer Peptonic att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO5 avses således att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter, cirka 20 procent
 • Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument), cirka 20 procent
 • Övriga operationella kostnader, cirka 60 procent


Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 28 maj 2024 – 12 juni 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum)

Handel med uniträtter: 28 maj 2024 – 7 juni 2024

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 24 maj 2024. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO5

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 61,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 39,9 MSEK

Tecknings- och garantiåtagande: Företrädesemissionen omfattas till cirka 68,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av PEPTONIC medical AB (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

 1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
 2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
 3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.