Om Peptonic Medical

Peptonic

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Företaget grundades 2009 och aktierna handlas sedan 2014 på Spotlight Stock Market i Stockholm. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Peptonics affärsområde ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Peptonics affärsområde ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette.

Affärsmodell

Företagets affärsmodell bygger på att utveckla referensmarknader i Norden med försäljning främst på fysiska apotek och onlineapotek samt via egna onlinebutiker. Med en växande portfölj och fungerande referensmarknader som grund kommer företaget så småningom att expandera sina egna varumärken internationellt genom samarbeten med lokala distributörer i syfte att uppnå lönsamhet på fler marknader. Parallellt arbetar företaget med licenstillverkning med utvalda internationella partner som säljer Peptonic-produkterna under sina egna varumärken på de flesta marknader.

Vision

Företagets vision är att göra det möjligt för kvinnor att leva det liv de önskar genom att erbjuda innovativa, kliniskt beprövade, högkvalitativa och lättillgängliga produkter och tjänster för intimvård som bidrar till att minska belastningen på sjukvårdssystemen världen över.

Företagets uppgift är att skapa en produktportfölj enligt konceptet diagnostisera, behandla, förebygga vilket innebär att konsumenten med hjälp av företagets produkter ska kunna hantera sin personliga hälsa i alla faser, från diagnos till behandling och förebyggande av sjukdomar och tillstånd.

Affärsområden

År 2022 införde Peptonic en ny strategi och delade upp företagets verksamhet i två områden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer, där Medical Consumer är företagets kärnverksamhet.

Medical Consumer

Diagnostisera Behandla Förebygga

För medicinska tillstånd inom intimhälsa finns förskrivningsprodukter och produkter för egenvård. Peptonics målsättning är att positionera Bolaget mellan dessa, med kliniskt bevisad intim egenvård och vara en ledande aktör med en tydlig position och profilering. Bolagets ambition är att uppnå detta genom att utveckla och förvärva en innovativ produktportfölj som möjliggör för den kvinnliga konsumenten att hantera sin intimhälsa från diagnos till behandling och även att förebygga sjukdomar.

Affärsområde

Inom affärsområdet Medical Consumer arbetar Peptonic med en kliniskt beprövad och innovativ egenvårdsportfölj som gör det möjligt för konsumenten att diagnostisera, behandla och förebygga vulvovaginala sjukdomar. För närvarande fokuserar företaget på sjukdomar och besvär som bakteriell vaginos, svampinfektioner, vaginal atrofi, vestibulit, urininkontinens, urinvägsinfektioner och fostervattenläckage.

Varumärken

Peptonics produkter inom affärsområdet Medical Consumer säljs under varumärket VagiVital. Peptonics vision för VagiVitals produkter är att göra det möjligt för kvinnor att leva det liv de vill ha under hela livet. Detta uppnås genom den ovan nämnda portföljen för egenvård som är profilerad med ett positivt anslag och en tonalitet som är inriktad på livsstil och välbefinnande snarare än på medicin. VagiVitals kommunikationsplattform återspeglar allvar blandat med humor och värme. Avsikten är att göra det bekvämare och mer attraktivt att handla intimvårdsprodukter och på så sätt undanröja det hinder för att söka hjälp som kan vara pinsamt för en person.

Diagnostiserande produkter

VagiVital VS – Självtest för att diagnostisera vaginala infektioner

VagiVital VS självtest kan diagnostisera symptom på bakteriell vaginos och vaginala svampinfektioner med 92 procents noggrannhet. Testet utförs på vaginalvätska och visar svaret inom 30 sekunder genom färgförändring. Resultatet baseras på en kombinerad indikation av Ph-nivån och buffertkapaciteten i flytet. Tvåstegsmekanismen är patenterad och gör att VagiVital VS har mycket högre precision än konventionella pH-tester. Fördelen med VagiVital VS jämfört med tester som skickas till laboratoriet är att resultatet erhålls omedelbart.

VagiVital AL – självtest för att upptäcka läckage från fostervattenprov.

VagiVital AL är ett självtest som gör det möjligt att upptäcka läckage av fostervatten under graviditeten vid upplevt oidentifierat läckage av fostervatten. Självtestet består av en pad med en patenterad biofilm på paddens yta. När den används placeras kudden i trosan och måste sitta kvar där tills den gravida kvinnan känner fukt. Därefter tas bandaget bort. 15 minuter efter det att du har tagit bort plattan kan resultatet avläsas och skiljer då mellan fostervattenläckage och urin med 97 procents noggrannhet.

Mekanismen bakom den höga och kliniskt beprövade precisionen är en patenterad tvåstegsmekanism som mäter pH och bindning av bland annat ammoniak till receptorer i biofilmen som vid vissa koncentrationer ger en färgförändring.

Självtestet används av gravida kvinnor hemma eller på en medicinsk klinik med professionell hjälp, där gynekologiska kliniker och förlossningsavdelningar utgör primära målgrupper. Testet är icke-invasivt och är enligt företaget det enda testet med en evidensbaserad precision som är jämförbar med standardiserade gynekologiska mätningar. Testet är så känsligt att det kan upptäcka mycket små volymer fostervatten och kan därmed minska antalet feldiagnoser och felaktiga behandlingar av patienter.

Behandlande produkter

VagiVital AktivGel – Behandling av vaginal atrofi/ vaginal torrhet

VagiVital AktivGel är en hormonfri behandling för symtom kopplade till vaginal atrofi, såsom smärta vid samlag, sveda, klåda och torrhet. Produkten erbjuder ett alternativ för kvinnor som inte kan eller bör använda hormonbaserade läkemedel och har en positiv kliniskt bevisad effekt enligt bolagets studier från 2017 och 2020. Resultaten av studierna visade på en kraftig lindring av symtom som vaginal torrhet, klåda och smärta vid samlag. Dessutom normaliseras det vaginala pH-värdet efter behandling med VagiVital AktivGel.

Förebyggande produkter

VagiVital Moisturizing V Cleanser

Parfymerade produkter och tvålar riskerar att torka ut vaginalslemhinnan och kan leda till vaginal atrofi och/eller vaginala infektioner som bakteriell vaginos. VagiVital Moisturizing V Cleanser är baserad på VagiVital AktivGel i kombination med en botanisk olja. Produkten rengör både vatten- och oljelösliga orenheter samtidigt som den återfuktar till skillnad från oljebaserade intimtvättar.

Försäljningskanaler

I Sverige säljs produkterna huvudsakligen på apotek, delvis digitalt och i ett växande antal fysiska butiker samt via varumärkets webbutik. Internationellt säljs VagiVitals produkter huvudsakligen genom regionala distributörer inom medicinsk teknik. Företaget samarbetar också med utvalda partners som genom licenstillverkning säljer VagiVitals produkter under sina egna varumärken. VagiVitals produkter säljs också genom internationella partnerskap under den säljande partnerns eget varumärke. Det är bolagets mål att andelen försäljning under det egna varumärket VagiVital ska öka i riktning mot försäljning via licenspartners.

Marknadspotential

Vaginal atrofi

Vaginal atrofi är en sjukdom som innebär att slemhinnorna i kvinnans könsorgan blir tunnare och skörare, sjukdomen drabbar miljontals kvinnor världen över varje år. Vaginal atrofi är ett medicinskt tillstånd som drabbar cirka 40 procent av kvinnor i klimakteriet. En kvinna kommer in i klimakteriet vid 45-55 års ålder, då minskar kroppens egen produktion av hormonet östrogen, vilket kan orsaka problem som vaginal torrhet, irritation och klåda samt smärta vid samlag. Journal of Sexual Medicine publicerade resultat från en internationell studie som visade att 40-75 procent av de kvinnor som drabbas av vaginal atrofi gör det inom fem år efter klimakteriet, vilket är det tillfälle då kvinnor slutar menstruera. I en studie av TEFEN och Peptonic uppskattade s värdet av den totala marknaden för läkemedel mot vaginal atrofi i USA, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Italien och Frankrike till cirka 24 miljarder kronor per år. Den nordiska marknaden för egenvård, där kvinnan själv betalar för behandlingen, som utgör den del av marknaden som Peptonic riktar sig till, uppskattades till knappt 100 miljoner kronor. Den hormonfria delen av detta utgör cirka 40 procent.

Vaginal atrofi är ett underbehandlat medicinskt problem som är kulturellt och socialt stigmatiserat. Symtomen är ofta förknippade med sexualitet och är något som många kvinnor upplever som pinsamt eller stigmatiserat att söka hjälp för hos familj, vänner eller sjukvården och det finns troligen ett mörkertal om hur vanlig sjukdomen är bland kvinnor. Andelen kvinnor i USA som uppvisar symtom på postmenopausal vaginal atrofi är cirka 40 procent och forskning visar att en del av dessa kvinnor bortser från eller tror att symtomen är en naturlig del av åldrandet och därför inte söker vård. Med en åldrande befolkning och ökad medvetenhet om kvinnors hälsa i allmänhet och vaginal atrofi i synnerhet förväntas marknaden och betalningsviljan för behandlingar öka under de kommande tio åren.

Bakteriell vaginos

I slidan finns en naturlig bakterieflora, bakteriell vaginos innebär att det har uppstått en obalans mellan bakterierna, vilket orsakar illaluktande flytningar. Bakteriell vaginos är en vanlig sjukdom som drabbar en stor del av världens kvinnor med en hög risk för återfall i sjukdomen efter att patienten har blivit av med sina problem. Även om sjukdomen har en hög prevalens bland kvinnor har utbudet av behandlingar och diagnoser varit relativt begränsat historiskt sett, men det är något som förändras i takt med att marknaden växer. År 2021 värderades den globala marknaden för behandling av bakteriell vaginos till cirka 962 miljoner USD och marknaden förväntas anta en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 8,7 procent mellan 2022 och 2030 då marknaden beräknas vara värd cirka 1,697 miljarder USD. Tillväxten drivs främst av forsknings- och utvecklingsverksamhet som ett resultat av en ökad medvetenhet om kvinnors hälsa. Andra viktiga tillväxtfaktorer är en globalt växande hälsovårdssektor, en ökad tillgång till diagnostiska verktyg och läkemedel samt olika tekniska framsteg inom läkemedels- och hälsovårdsindustrin.

I en studie utförd av CDC kartlades förekomsten av bakteriell vaginos i USA. Resultaten visade att nästan var tredje kvinna i åldern 14-49 år hade bakteriell vaginos, vilket motsvarar cirka 21,4 miljoner kvinnor. På den svenska marknaden visar flera studier en prevalens av bakteriell vaginos hos kvinnor i åldern 15-49 år på cirka 30 procent. Den relativt höga prevalensen av bakteriell vaginos tyder på ett stort behov av diagnostiska alternativ och gör det möjligt för kvinnor att söka relevant vård.

Läckage av fostervatten

Omkring 8 miljoner barn föds årligen i USA och Europa, och omkring 10 procent av dessa födslar börjar med fosterprovtagning. Dessutom har 40 procent av alla gravida kvinnor i Europa och USA symtom på urininkontinens och 20 procent av de gravida kvinnorna kommer till sjukhus med vätskekänslor. Hälften av dessa kan tillskrivas urinläckage och innebär därmed en onödig belastning för hälso- och sjukvårdssystemet.

För tidigt fostervatten är en potentiellt allvarlig sjukdom och förekommer i cirka 5-15 procent av alla graviditeter. Många fall av misstänkt fostervattenprov visar sig vara urin, vilket leder till onödiga kostnader och vårdinsatser. Vid för tidig fosterundersökning kan både foster och mor drabbas av komplikationer som brist på fostervatten, för tidig placentaavlossning, olika infektioner, navelsträngsprolaps samt blödning och för tidig förlossning. Dessa komplikationer utgör en fara för både foster och mor och kan i värsta fall vara dödliga. Med tanke på de allvarliga riskerna med för tidig fostervattenprovtagning förutspås marknaden för diagnostik att växa i takt med att kunskapen om och utbudet av diagnostiska produkter ökar.

Växande marknad för självtestning

Den globala marknaden för självtest har vuxit under de senaste åren och 2021 värderades marknaden till cirka 6,7 miljarder USD och förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxt på cirka 5,3 procent till ett värde av cirka 8,1 miljarder USD år 2028. I Sverige visar marknaden för egenvård också en tillväxt på drygt 4 procent. I en studie kartlades konsumenternas webbsökningar om sjukdomsdiagnoser, vilket visade att konsumenterna var mest intresserade av att söka efter självtest för diagnos. Covid-19 tros vara en bidragande faktor till det ökade intresset för egenvård samt en påverkande faktor för den ökade acceptansen av självtestning. Dessutom har tillgången till självtest ökat i takt med att e-handeln med läkemedel och relaterade produkter har ökat.

Exempel på utvecklingsprojekt

 • För närvarande pågår en studie med en anpassad variant av VagiVital AktivGel för behandling av vaginala svampinfektioner.

 • VagiVital AktivGel har passerat internationell patentgranskning för behandling av vestibulit. Utvärdering pågår för närvarande inför nästa steg i processen.

 • Pågående process för att få VagiVital AL godkänt för den amerikanska marknaden. Arbetet pågår i samarbete med en av företagets amerikanska partner.

 • I dotterbolaget Peptonic Medical Israel planeras utvecklingsarbete för att ta fram en produkt som diagnostiserar smygande urinvägsinfektioner med hjälp av den teknik som används i VagiVital AL.

Lifestyle Consumer

Affärsområde

Inom affärsområdet Lifestyle Consumer arbetar Peptonic med livsstilsorienterade produkter. Företaget fokuserar främst på hållbara menstruationsprodukter såsom menskoppar, mensskydd och mensskyddstrosor, där menskoppar är huvudprodukten för affärsområdet. Förutom hållbara menstruationsprodukter erbjuds även produkter för lust och intim balans.

Varumärke

Peptonics produkter inom affärsområdet Lifestyle Consumer säljs under varumärket Lunette. I mer än 15 år har Lunette arbetat för en värld som är säker, inkluderande och hållbar genom att underlätta hanteringen av menstruation med klimatsmarta menstruationsprodukter. Lunettes ansträngningar och arbete har resulterat i att FN har utsett Lunette till en formell partner och att 99 procent av användarna rekommenderar Lunettes produkter.

Produkter

Lunette menskopp

Lunette Menstruationskopp är ett mensskydd i form av en liten klockformad kopp som förs in i slidan och är tillverkad av material som är medicinskt godkänt för intim användning. Menskoppen ger ett bra läckageskydd, stör inte kroppens normala funktion, är hygienisk, mer kostnadseffektiv och hållbarare än alternativ som tamponger och bindor. Sedan april 2022 är Lunette FN:s officiella ”Menstrual Cup Partner”, vilket innebär att deras menskoppar ingår i FN:s ”mensvärdarpaket”. Detta innebär att FN köper produkter för ”periodhostingpaketet” från de utvalda leverantörerna och sedan distribuerar paketen internationellt helt gratis. Partnerskapet är till en början giltigt i tre år med möjlighet till förlängning i två år.

Lunette tyg mensskydd

Lunette tygbindor är lämpliga att använda under menstruation, vid lätt inkontinens eller som ett extra skydd tillsammans med Lunettes menskopp. Tygbindorna är skonsamma mot huden och kan återanvändas. Kuddarna tillverkas i Finland av tre olika Ökö-Tex-certifierade tyger: ekologisk bomull, bambuviskos med hög absorptionsförmåga och polyester som inte släpper igenom fukt. Bomullen i servetterna är ekologiskt certifierad med ett så kallat Control Union-certifikat. De slitstarka kuddarna är ett bekvämt och miljövänligt alternativ till engångsmaterial.

Andra relaterade produkter

Förutom menskoppar och tygbindor erbjuder Lunette ett brett utbud av andra produkter inom intimhälsa. Till exempel Lunette Intimate Cleanser som är en tvålfri intimtvätt, Lunette Intimate Wipes som är 100 procent biologiskt nedbrytbara våtservetter, Lunette Moodsmooth Remedy olja, Lunette mensbyxor och produkter relaterade till Lunette menskoppar. Lunette säljer även Lunette Lube och Lunnette kondomer, och dessutom har de ett brett utbud av produkter inom lust och intim balans.

Försäljningskanaler

Lunettes produkter säljs globalt både online och i fysiska butiker. Distributionskanalerna är apotek, butiker, Amazon och andra onlineaktörer samt företagets egna onlinebutiker. Med mer än tre miljoner relevanta besökare på Lunettes egna webbplatser per år har varumärket blivit en ”gemenskap” dit kvinnor vänder sig för att få svar på frågor om menstruation, fertilitet och sex. Enligt företaget innebär detta en stor potential för en ökad efterfrågan på varumärkets produkter. Detta, i kombination med att Lunette fokuserar på färre marknader, kommer att öka varumärkets konkurrenskraft.

Marknadspotential

Mensskydd

Marknaden för menskoppar är under utveckling och värderades 2020 till cirka 559 miljoner USD. I takt med att produktkännedomen ökar förväntas marknaden anta en årlig genomsnittlig tillväxttakt på cirka 4 procent fram till 2027 och då värderas till cirka 735 miljoner USD. I en studie som Lunette genomförde uppgav 70 procent av de svarande konsumenterna att de ville fortsätta använda Lunettes menskoppar efter att de blivit bekanta med funktionerna. I samma undersökning uppgav hela 99,2 procent av de tillfrågade att de skulle rekommendera produkten.

Marknaden för periodiska trosor förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxt på 12 procent och år 2031 värderas till 275 miljoner USD. Marknaden för trosskydd förväntas dessutom växa från 2,8 miljarder USD år 2022 med en årlig tillväxttakt på 11,5 % till cirka 8,3 miljarder USD år 2032.

Ökat fokus på hållbarhet

I en undersökning som genomfördes av Lunette angav respondenterna miljöaspekter som den viktigaste anledningen till att de började använda menskoppar. Årligen konsumeras cirka 500 miljoner tamponger och bindor bara i Sverige. Moderna bindor och tamponger tillverkas av material som vanligtvis innehåller så kallade superabsorberande ämnen och spår av plast. Under tillverkningsprocessen frigörs också skadliga ämnen och efter användning bränns tamponger och bindor, vilket kan vara skadligt för miljön. Dessutom används en stor mängd bomull i produktionen, vilket kräver stora mängder vatten, t.ex. förbrukas 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull. Ovanstående aspekter understryker det faktum att användningen av menskoppar kan minska miljöpåverkan i form av minskad produktion, koldioxidutsläpp och avfall.

Prisaspekter och tillgänglighet

I Sverige förbrukar en kvinna i genomsnitt cirka 11 000 engångsprodukter för kvinnlig hygien under sin livstid. I USA spenderar en kvinna i genomsnitt cirka 2 000 dollar per år på bindor eller tamponger. Under de senaste åren har det uppstått en debatt om kostnaden för kvinnors kvinnliga hygienprodukter. Omkring 12,8 procent av världens kvinnor lever i fattigdom och 1,25 miljarder har inte tillgång till en säker och privat toalett.I kombination med att menstruation är stigmatiserat och anses orent i vissa länder påverkas flickors och kvinnors möjligheter att gå i skolan och försörja sig. Företaget anser att menskoppar kan vara en lösning på de ovannämnda problemen. Dessutom är menskoppar återanvändbara, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med andra konventionella kvinnliga hygienprodukter.

Patent och immateriella tillgångar

Bolaget har sökt immaterialrättsligt skydd för sina produkter på alla större marknader. Peptonic äger för närvarande två väsentliga patentfamiljer och tre ansökningar.

Patent

Patentfamiljer

 1. Formulering och dosnivåer vid vaginal atrofi. Denna patentfamilj godkänns i alla viktiga EU/EFTA-länder samt i USA, Australien, Kina, Israel, Ryssland, Turkiet, Singapore, Hongkong, Sydkorea och Sydafrika. Patentet ger patentskydd fram till 2032 för den formulering som tidigare användes i Vagitocin-gelen med oxytocin. Samma gelbas används också i VagiVital.

 2. Peptonic Medical har lämnat in en PCT-patentansökan för att skydda VagiVital.

Ansökningar

 1. Ansökan om patent för behandling av vestibulit med bolagets egenvårdsprodukt VagiVital. Bakgrunden till denna potentiella indikationsutvidgning för VagiVital är den symtomlindring VagiVital ger. Ansökan lämnades in i maj 2020 och företaget fick ett positivt yttrande om ansökan från den internationella granskningsmyndigheten i september 2022.

 2. Ansökan om patent för en utvecklad intimtvätt baserad på VagiVital. Innovationen ligger i kombinationen av den vattenbaserade gelen VagiVital med en olja. Kombinationen ger en produkt som skiljer sig från andra liknande produkter på marknaden. År 2022 fick företaget ett positivt yttrande om ansökan från den internationella granskningsmyndigheten.

 3. Ansökan om patent för behandling av svampinfektioner i intimlivet och bakteriell vaginos. Bakgrunden till ansökan är bland annat positiva resultat från in vitro-studier som visar på en effektiv svampdödande effekt av en nyutvecklad gel baserad på samma tekniska plattform som VagiVital. Ansökan lämnades in i november 2020. Företaget fick ett positivt yttrande om ansökan från den internationella granskningsmyndigheten i september 2022.

Peptonic Medical Israel Ltd äger dessutom två betydande patentfamiljer;

1. Secretion-Testing Article, patentfamilj som beskriver hur man testar Ph-värden och därmed kan skilja ut när det rör sig om bakteriell vaginos. Godkänd i Kanada, Israel och USA. Giltigt till november 2023, utom i USA där giltigheten sträcker sig till november 2025.

Diagnostic Compostion for identifying amniotic fluid, patentfamiljen som skyddar den nya varianten av VagiVital AL. Bidrag finns tillgängliga i bland annat USA, Brasilien, Australien, Japan, Kina, Indien, Turkiet och alla större länder i Europa fram till år 2035.

Varumärken

Peptonic Medical har fyra godkända varumärkesfamiljer som listas nedan.

 1. VagiVital, som är godkänt i EU-området, USA och Norge, ansökan är tillgänglig i ytterligare länder.

 2. Vagitocin, som är godkänt inom EU och i USA.

 1. Lunette, via Lune Group Oy

 2. FloriSense, via CommonSense

Domännamn

Företaget har kontroll över bland annat följande domännamn, som har ansetts vara de mest betydelsefulla;

 1. Peptonicmedical.se och Peptoncimedical.com

 2. Vagivital.se och Vagivital.com

 3. Lunette.fi och Lunette.com