Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern

2022 kvartal 3 (jul-sep)

 • Omsättning produkter 12 180 (7 234) KSEK
 • Bruttovinst 7 137 (4 492) KSEK, 59% (62%)
 • Rörelseresultat -7 786 (-9 856) KSEK
 • Justerat rörelseresultat exkl. engångskostnad -7 286 (-9 856) KSEK
 • Resultat per aktie -0,04 (-0,05) SEK

2022 första 9 månaderna (jan-sep)

 • Omsättning produkter 33 442 (25 948) KSEK
 • Bruttovinst 19 002 (16 061) KSEK, 57% (62%)
 • Rörelseresultat -26 807 (-28 780) KSEK
 • Justerat rörelseresultat exkl. engångskostnad -26 307 (-28 780) KSEK
 • Resultat per aktie -0,12 (-0,15) SEK

VD har ordet

Förbättrat resultat för andra kvartalet i rad
För andra kvartalet i rad förbättrar vi vårt resultat. De viktigaste bakomliggande orsakerna är fortsatt positiv försäljningsutveckling av bolagets vaginala självtester till partners i USA och Europa samt arbetet med att fokusera Lunette till färre marknader.

Försäljningen gentemot föregående kvartal är i stort oförändrad (ca -1.5%) där kvartal två också innehöll en batchorder till Orion.

Resultatet i kvartal tre påverkas negativt av en reservering motsvarande 0.5 MSEK för den företagsbot EBM yrkar mot bolaget på grund av ett finansieringsupplägg 2019. Undantaget EBM förbättras resultatet mot föregående kvartal med +10%.

Affärsområde Medical Consumer – nya produkter tas emot väl

Peptonic Medical har i pandemin uppmärksammat en växande trend där människor vill ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa med egenvårdsprodukter och samtidigt avlasta sjukvårdssystem världen över. Viktigt är då att dessa egenvårdslösningar är kliniskt bevisade.

Som ett resultat har Peptonic bildat affärsområdet Medical Consumer. Avsikten är att bygga en unik portfölj som möjliggör för kvinnor att diagnostisera, behandla och förebygga vaginala hälsoproblem med kliniskt bevisade egenvårdslösningar. Förvärvet av israeliska CommonSense var ett viktigt steg.

I affärsområdet har Peptonic under kvartalet presenterat sitt patenterade självtest för upptäckt av fostervattensläckage vid svenska gynekologers årskonferens SFOG. Produkten togs emot väldigt väl då en motsvarighet saknas i vården idag. Under hösten, vintern och våren utbildas barnmorskor och gynekologer i Sverige gällande produkten. Testet för fostervattensläckage, som fått namnet VagiVital AL, finns från och med kvartal tre tillgänglig för försäljning på ett antal av apotekens nätbutiker. Även Peptonics nya självsjälvtest för att diagnostisera vaginala infektioner, VagiVital VS, har i kvartalet listats för försäljning på apotekens digitala kanaler.

Intresset från internationella partners gällande självtestet för att identifiera fostervattensläckage är stort. Nya distributionsavtal har tecknats med German Medical Supplies för Förenade Arabemiraten och InVivo Pharma för Georgien. Ett förnyat avtal med Primalabs gällande Italien, Frankrike, Polen, Ungern och Rumänien har också tecknats i kvartalet.

Peptonics vaginala självtester möter över lag stark förfrågan från internationella partners.

Utvecklingsarbetet med fortsatt breddning av portföljen i den nysatta strategin fortgår. Studien med en adapterad gel mot svampinfektioner pågår alltjämt vid Karolinska och förväntas vara klar under 2023. Vi har också informerat marknaden om att patentansökan för den adapterade gelen mot vaginala svampinfektioner passerat internationell granskning. Det gäller även ursprunglig gel för ett patent gällande behandling mot vestibulit. Ett arbete med hur detta skall tas till marknaden på ett bra sätt pågår.

Som helhet sålde affärsområde Medical Consumer för 6,9 MSEK under kvartalet. Den dominerande delen av detta utgjordes av vaginala självtester.

Affärsområde Lifestyle Consumer – Bättre fokus ger positiv riktning

I Bolagets andra affärsområde ingår det helägda dotterbolaget Lune med en kärnaffär bestående av hållbara mensprodukter.

Under våren lades en strategi där Lune drar ned kostnadsmassan och fokuserar på färre marknader för att i dessa vara mer konkurrenskraftig. Bland fokusmarknader märks Finland, Australien och Sverige. Ökat fokus börjar ge resultat. Det negativa resultatet är väsentligt förbättrat.

Förbättrat fokus är flerdimensionellt. Lunes kärnaffär med hållbara mensprodukter är majoriteten av affären där också ett förnyat primärt fokus lagts. I kvartalet har återanvändbara menstrosor plockats upp till distribution och försäljning av en stor finsk detaljhandelskedja och en global svensk aktör.

Affärsområdet som helhet sålde för 5,3 MSEK i kvartalet.

Nysatt strategi och fokus ger fortsatt positiv utveckling framåt

Vad gäller medicinska tillstånd inom vaginalhälsa finns, något förenklat, förskrivningsprodukter och egenvård. Peptonics målsättning är att skapa en ny tydlig kategori med kliniskt bevisad intim egenvård. I kategorin skall Peptonic bli en ledande aktör genom att erbjuda innovativa helhetslösningar som möjliggör att diagnostisera, behandla och förebygga de tillstånd som uppstår.

Med den tydliga profilen, attraktionskraften i de vaginala självtesterna som dörröppnare och nya innovativa produkter räknar bolaget med fortsatt ökad distribution i svenska apotek och nya avtal med internationella partners.

Portföljen skall mot bakgrund av ovanstående fortsatt breddas på ett innovativt sätt genom en kombination av egen utveckling, inlicensiering och förvärv.

10 november 2022

Erik Sundquist, VD

Finansiell information

Koncern

 • Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 12 180 (7 234) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 187 (-52) KSEK. De första nio månaderna uppgick försäljning av varor till 33 442 (25 948) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden 1 037 (-43) KSEK.
 • Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -20 154 (-17 038) KSEK. Kostnader för de nio första månaderna var -61 286 (-54 685). Under tredje kvartalet har kostnader för sålda produkter varit -5 043 (-2 742) KSEK. Under de första nio månaderna har kostnader för produkter varit -14 440 (-9 855) KSEK. Under tredje kvartalet har en reservering gällande företagsbot från EBM belastat övriga kostnader med 500 KSEK.
 • Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -8 524 (-9 853) KSEK. För årets nio första månader är motsvarande resultat -28 825 (-28 936) KSEK.
 • Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2022, till 3 015 (10 009) KSEK. Efter kvartalets utgång har Peptonic Medical AB utnyttjat Covid-låns facilitet hos Skatteverket, där 3 600 KSEK har lånats med en mycket förmånlig ränta. Arbete med långsiktig finansiering har initierats.
 • Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 56 919 (72 349) KSEK, vilket ger en soliditet om 64 (87) procent.
 • Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 september 2022, till 32 747 (10 576) KSEK.
 • Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 31 (18). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 33 (17).
 • Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september 2022 var 242 743 544 (191 639 642) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och förändring av eget kapital, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF »

Granskning och försäkran

Detta delårsbokslut har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2023-02-24

Stockholm den 10 nov, 2022
Jan Bardell, styrelseordförande
Susanne Axelsson, styrelseledamot
Lena Munkhammar, styrelseledamot Anders Norling, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB.
Tel: +46 722 499 043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Ladda ner delårsrapporten som PDF

Ladda ner PDF »


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.