Kommuniké från årsstämma i Peptonic Medical AB (Publicering) avseende räkenskapsåret 2021

Årsstämma i Peptonic Medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 24 maj 2022 i Alvik, Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.

A. Årsredovisning och resultat
Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten enligt den fastställda resultaträkningen överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Johan Inborr för tiden framtill 15 april 2021 och Erik Sundquist för tiden därefter. Styrelseledamöterna Hans von Celsing, Leni Ekendahl, Marianne Östlund och Anna Tenstam beviljades inte ansvarsfrihet, detta efter förslag från huvudägaren Vidarstiftelsen. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden
Bolagsstämman beslutade att styrelseordföranden skulle erhålla 350 000 kr i arvode och att de övriga ledamöterna skulle erhålla 200 000 kr i arvode vardera. 

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, nyvälja Jan Bardell, Susanne Axelsson, Anders Norling och Lena Munkhammar, Jan Bardell valdes även som styrelseordförande. Inga suppleanter valdes.

Bolagsstämman beslutade att omvälja KPMG som revisor med Emil Andersson som huvudansvarig revisor. 

E. Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen. Där bland annat gränserna för antal aktier och aktiekapital ändrades från 240.000.000 – 960.000.000 aktier respektive 24.000.000 – 96.000.000 i aktiekapital.

F. Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Peptonic Medical AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-24 17:25 CET.

Kontakt
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.