Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern

2022 kvartal 1 (jan-mars)

 • Omsättning produkter 8 908 (11 381) KSEK
 • Omsättning justerad exklusive Kina 8 908 (9 181) KSEK
 • Bruttovinst 5 596 (6 568) KSEK, 63% (58%)
 • Rörelseresultat -10 875 (-6 424) KSEK 
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,03) SEK

VD har ordet

Försäljningen under första kvartalet växer med +58% jämfört med föregående kvartal. I jämförbara siffror (ex Kina) med motsvarande period föregående år sjunker försäljningen med -3%. En viktig bakomliggande orsak är att Lunette inte nått upp till förväntningarna där försäljningen minskar med -35% jämfört med samma period föregående år. 

Rörelseresultatet förbättras jämfört med föregående kvartal med 13%. Jämfört med samma period föregående år är resultatet ex Kina -3.75 MSEK motsvarande -34%. Bakomliggande orsaker;

 • Resultatpåverkan på grund av minskad försäljning för varumärket Lunette -1.8 MSEK
 • Uppstartskostnad för CommonSense -1.7 MSEK 
 • Kostnader för förberedelse av lansering VagiVital USA -0.8 MSEK

Ett stort fokus i kvartalet har legat på att inkorporera CommonSense i bolagets affär genom att motivera och säkra personal i Israel samt säkra commitment från leverantörer och kunder. Faktureringen av CommonSense produkter uppgick i kvartalet till 2.1 MSEK jämfört med 0.6 MSEK i föregående kvartal. Försäljningen inträffade i USA och Europa och förväntas fortsätta öka i nästkommande kvartal. CommonSense har bytt namn till Peptonic Medical Israel.

Produkterna som kommit med förvärvet av CommonSense, patenterade vaginala självdiagnoser, är nycklar i Peptonics nysatta strategi. Peptonic bygger en unik portfölj med kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnosticera/behandla/förebygg. Framväxande portfölj möter en snabbt växande samhällstrend där människor efter Covid-pandemin är mycket mer inriktade på att ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Man söker i utökad omfattning egenvårdsprodukter som lösningar till olika hälsoproblem. Man vill avlasta sjukvårdssystem och man vill att dessa egenvårdslösningar skall vara kliniskt bevisade. Man har i och med pandemin också arbetat upp en vana vid självtester. Peptonic är med nuvarande produkter och framtida portföljstrategi mycket väl positionerat för att möta denna starka trend med ett unikt erbjudande.

För fortsatt uppbyggnad av portföljen pågår en klinisk studie med en behandling mot svampinfektioner vid Karolinska sjukhuset. Ett arbete pågår även för att identifiera framtida behandlingar mot bakteriell vaginos samt vestibulit.

För att bättre tydliggöra erbjudandet och strategin slås CommonSense vaginala självtester samman med existerande produkter under varumärket VagiVital, VagiVital AktivGel mot vaginal atrofi samt VagiVital Moisturizing V Cleanser, till ett gemensamt affärsområde kallat Medical Consumer. 

De olika produkterna i affärsområdet säljs för närvarande till störst del som OEM till kunder som marknadsför produkterna under egna varumärken. De kommer över tid i utökad grad säljas under Peptonics eget varumärke VagiVital. Av den anledningen har CE-märket för vaginala självtester under kvartalet utvidgats med namnet VagiVital VS för självdiagnos av vaginala infektioner och VagiVital AL för identifiering av diffusa läckage under senare delen av graviditeter. 

Affärsområde Medical Consumer produkter

 • VagiVital VS – Självtest för att diagnosticera vaginala infektioner unik precision och omedelbara resultat.
 • VagiVital AL -Självtest för att identifiera diffusa läckage under senare delen av en graviditet. Motsvarighet saknas på marknaden.
 • VagiVital AktivGel – Gelbehandling mot vaginal atrofi. Hormonfri, kladdfri, kliniskt bevisad.
 • VagiVital Moisturizing V Cleanser  – Återfuktande och förebyggande intim rengöring

I affärsområdet kommer även tänkta framtida produkter som behandlingar mot svampinfektioner, bakteriell vaginos och vestibulit att ligga.

Affärsområdet Medical Consumer omsatte i perioden 3.8 MSEK. Av detta utgjordes 2.1 MSEK av vaginala självtester och 1.7 MSEK av ursprungliga produkter under Vagivital, dvs VagiVital AktivGel och VagiVital Moisturizing V Cleanser. VagiVital AktivGel och VagiVital Moisturizing V Cleanser växer med +71% gentemot föregående kvartal men minskar med -4% i jämförelsen med motsvarande period föregående år. I perioden föregående år ingick en större batchorder från Orion i Finland som under innevarande år istället väntas under kvartal två. Affärsområde Medical Consumer förväntas öka försäljningen under innevarande kvartal.

Geografiskt och uppbyggnadsmässigt är strategin för affärsområdet Medical Consumer att sätta en affärsmodell i hemmamarknaden Sverige för det egna varumärket VagiVital, från vilka lärdomar dras och nyttjas vid uppbyggnad i andra marknader. Det är i sammanhanget positivt att notera att Sverige som referensmarknad fortsatt utvecklas mycket starkt för VagiVital och växer med +29% jämfört med föregående kvartal och med mer än +100% jämfört med motsvarande period föregående år. De nya produkterna, VagiVital VS och VagiVital AL, kommer att lanseras i Sverige under året varvid VagiVital som övergripande varumärke blir tydligare positionerat som ett unikt intimt egenvårdskoncept – diagnosticera/behandla/förebygg. Hemmamarknaden gav i kvartalet ett positivt bidrag för första gången sedan start. 

I USA har ett viktigt arbete under kvartalet gjorts för att säkra tidigare OEM-kunder till CommonSense som Walgreens, CVS och Exeltis. Leveranser till samtliga dessa aktörer har under kvartalet initierats och förväntas öka i innevarande kvartal. Avsikten för affärsområde Medical Consumer i USA är att skapa en lönsam affär för bolaget med en kombination av dessa OEM-lösningar och försäljning av eget varumärke VagiVital. Vissa OEM-kunder har också efterfrågat ett aktivare marknadsföringsarbete för bolagets produkter. Som ett led i detta har VagiVital AktivGel och VagiVital Moisturizing V Cleanser under kvartalet gjorts tillgängliga för försäljning på Amazon samt på egen nätbutik. Målsättningen är att utbilda konsumenter, skapa konsumentprofiler och visa på en positiv säljtrend för att därigenom listas hos fler aktörer inom detaljhandel och bredda distributionen. VagiVital VS kommer att läggas till sortimentet i USA i slutet av året. 

I Europa sker motsvarande upptrappning av OEM-försäljning av vaginala självtester till Bayer och Primalabs, leveranser har initierats under kvartalet och förväntas öka innevarande kvartal. Över tid kommer fokus på försäljning under egna varumärket VagiVital öka i Europa. 

Kanalmässigt är strategin för affärsområde Medical Consumer en kombination av nätförsäljning och selekterad detaljhandel, främst apotek.

I Peptonics andra affärsområde, Lifestyle Consumer, ingår bolagets helägda dotterbolag Lune Oy ltd i Finland som säljer livsstilsvarumärket Lunette för hållbart och inkluderande intimt välmående. Consumer Lifestyle omsatte under perioden 5.1 MSEK. Jämfört med föregående kvartal växer försäljningen med +30%, jämfört med motsvarande period föregående år sjunker försäljningen med -35%, vilket är under förväntan. En bakomliggande orsak är att konkurrensen i kategorin hårdnar med ökande antal aktörer. En annan orsak är att bolaget agerat på väldigt många marknader och därmed minskat sin konkurrenskraft. Bolaget satsar framåt på att bättre möta den ökande konkurrensen genom fokus på färre marknader, bland annat Finland, Sverige och Australien. 

Peptonics varumärken marknadsförs till konsumenter. Konsumentmarknadsföring är kostsam. Det i kombination med utvecklingen av produktportföljen gör att kapital fortsatt behövs. Peptonic avslutade under kvartalet en företrädesemmission med teckningsoptioner varvid bolaget tillfördes 30,6 MSEK. Då emissionen inte blev fulltecknad finns ytterligare framtida finansieringsbehov.

Parallellt med affärsutvecklingen och bolagets tillväxt genom förvärv sker en optimering av organisationen. Under året har omfattande optimeringar gjorts som motsvarar besparingar om 11 MSEK på årsbasis. Besparingarna har möjliggjorts genom synergier samt ett fokus på färre marknader. För att förverkliga målsättningarna framåt behöver organisationen också stärkas, närmast med en säljresurs till Sverige för kommande lanseringar och fortsatt expansion samt för att göra hela Skandinavien för Medical Consumer till en hemmamarknad. Teamet kommer också att förstärkas med en säljresurs som stöttar och utvecklar partneraffärer utanför Norden och USA. 

Tittar vi framåt är Peptonics nya affärsområde Medical Consumer ett kärnfokus som är mycket väl positionerat för att möta en stark nuvarande samhällstrend med ett unikt erbjudande. Vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget och att göra livet mycket enklare och mer njutbart för väldigt många kvinnor. 

Stockholm, 12 maj 2022

Erik Sundquist, VD Peptonic Medical

Finansiell information

Skapandet av Peptonic Medical Israel Ltd och CommonSense Marketing Inc genomfördes 2021-10-20, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2021-10-20 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2021-10-20.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 8 908 (11 381) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 521 (-10) KSEK.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -20 303 (-17 795) KSEK. Under kvartalet har kostnader för produkter varit -3 312 (-4 813) KSEK och marknads- och säljkostnader -4 208 KSEK.

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -11 258 (-6 491) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2022, till 17 461 (33 520) KSEK. Under kvartalet har koncernen fått in netto 30,5 MSEK i nyemitterat kapital via en pågående nyemission som registrerades i början av april 2022.

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 67 761 (118 945) KSEK, vilket ger en soliditet om 70 (91) procent. 

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 mars 2022, till 28 430 (11 974) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 34 (19). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 34 (19). Utöver detta finns i moderbolaget och i Lune Group Oy fyra konsulter inhyrda på långtidsavtal inom marknad och kvalitet, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda och i Peptonic Medical Israel Ltd finns 17 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars 2022 var 191 639 642 (191 639 642) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och förändring av eget kapital, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF »

Granskning och försäkran

Detta kvartalsbokslut har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsbokslutet ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

 • Bolagsstämma: 2022-05-24
 • Delårsrapport 2: 2022-08-18
 • Delårsrapport 3: 2022-11-10
 • Bokslutskommuniké: 2023-02-24

Stockholm den 12 maj, 2022
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB.
Tel: +46 722 499 043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Ladda ner delårsrapporten som PDF

Ladda ner PDF »


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.