PEPTONIC Medical AB: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2022 Peptonic Medical AB (publ)

Koncern

2022 kvartal 2 (apr-jun)

  • Omsättning produkter 12 354 (7 356) KSEK
  • Bruttovinst 6 269 (4 863) KSEK, 51% (66%)
  • Rörelseresultat -8 146 (-12 271) KSEK
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,06) SEK

2022 första halvåret (jan-jun)

  • Omsättning produkter 21 262 (18 747) KSEK
  • Bruttovinst 11 865 (11 439) KSEK, 56% (61%)
  • Rörelseresultat -19 021 (-18 851) KSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,10) SEK

VD har ordet

Förbättrad försäljning och förbättrat resultat
Det är glädjande att vi i kvartalet förbättrar både försäljning och resultat väsentligt. Förbättringarna gäller både i jämförelsen med föregående kvartal samt gentemot motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen förklaras framför allt av positiv utveckling av försäljning av vaginala självtest till internationella licenspartners i USA och EU. Vi har också en fortsatt positiv utveckling av egna varumärket VagiVital i hemmamarknaden Sverige. Under kvartalet lanserades nya VagiVital VS, självtest för att identifiera vaginala infektioner i Sverige.

Förändring i bruttomarginal 51% (66%) i jämförelsen med motsvarande kvartal föregående år förklaras av ökande andel försäljning till internationella partners med högre volym men lägre marginal. Vid förvärvet av CommonSense Israel ärvdes partnerkontrakt med satta priser.  Priserna omförhandlas och kommer att höjas över tid. I kombination med effektivisering i produktionen kommer detta att påverka bruttomarginalen positivt.

Väl positionerat för att möta tydlig samhällstrend
Tittar vi framåt ser vi en fortsatt positiv utveckling. Bolagets nysatta strategi och kärnaffär med kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnosticera/behandla/förebygg möter upp en stark samhällstrend, vilket avspeglas i växande försäljning och en stark orderstock. Vi fortsätter med stort fokus vårt arbete med att skapa en unik och marknadsledande portfölj på området parallellt som vi bygger försäljning och förbättrar resultatet. Enligt vad som kommunicerades i rapporten efter kvartal ett kommer ytterligare externt kapital behövas.

18 augusti 2022

Erik Sundquist,
VD Peptonic Medical

Finansiell information

Koncern

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 12 354 (7 356) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 329 (14) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 21 262 (18 747) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 850 (4) KSEK.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -20 829 (-19 641) KSEK. Under kvartalet har kostnader för sålda produkter varit -6 085 (-2 493) KSEK. Under halvåret har kostnader för produkter varit -9 397 (-7 308) KSEK.

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -9 043 (-12 280) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -20 301 (-18 918) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2022, till 9 836 (21 140) KSEK.

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 62 416 (106 526) KSEK, vilket ger en soliditet om 67 (89) procent.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2022, till 30 471 (13 087) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 31 (18). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 31 (16).

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni 2022 var 242 743 544 (191 639 642) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och förändring av eget kapital, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF »

Granskning och försäkran

Detta halvårsbokslut har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

  • Delårsrapport 3: 2022-11-10
  • Bokslutskommuniké: 2023-02-24

Stockholm den 18 aug, 2022
Jan Bardell, styrelseordförande
Susanne Axelsson, styrelseledamot
Lena Munkhammar, styrelseledamot
Anders Norling, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB.
Tel: +46 722 499 043

Ladda ner reapport som PDF

Ladda ner PDF »


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.