Peptonic Medical offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Den 4 november 2021 offentliggjorde PEPTONIC Medical AB (publ) (”Bolaget” eller ”Peptonic”) att styrelsen hade föreslagit en företrädesemission om cirka 42 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens förslag om Företrädesemissionen beslutades på en extra bolagsstämma den 16 december 2021. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 mars 2022. Peptonic kan nu offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen.

Sammanfattning av utfallet i företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen erbjöds 21 293 293 units till en teckningskurs om 1,98 SEK per unit. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier i bolaget samt två (2) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO1. 5 771 054 units (motsvarade 27 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av uniträtter. Därtill lämnades anmälningar om teckning av 45 408 units (motsvarande 0,2 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av uniträtter in under teckningsperioden. Därutöver tecknas 11 218 172 units (utöver egen pro-rata andel) av Bolagets största ägare, Vidarstiftelsen, i enlighet med det emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen blev därmed tecknad till totalt 80 procent. Företrädesemissionen tillför Peptonic cirka 33,7 MSEK före avdrag för kostnader för garantin om 1,9 MSEK och ersättning till emissionsrådgivaren om 1,2 MSEK. Netto tillförs bolaget 30,6 MSEK.

– Sedan årsskiftet har vi sett en ökad osäkerhet och svagare aktiemarknad, inte minst sedan det tragiska krigets utbrott. Det medförde ett utmanande läge för oss aktiekursmässigt då vi redan fastställt villkoren för vår pågående emission. Vi är dock väldigt glada att kunna offentliggöra det förhållandevis starka utfallet i denna företrädesemission. Många befintliga ägare har tecknat och visat fortsatt förtroende för bolaget, vilket är mycket glädjande och värdefullt, säger Erik Sundquist, VD Peptonic Medical AB.

Tilldelning och betalning för units som tecknats utan stöd av uniträtter

Tilldelning av totalt 45 408 units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som styrelsen beslutat om och som beskrivs i Prospektet avseende Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av unitsrätter (i form av en avräkningsnota) kommer att skickas ut den 23 mars 2022. Endast de som har blivit tilldelade units kommer bli informerade. Betalning för units som har tecknats utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 25 mars 2022.

De som tecknat sig för units genom förvaltare erhåller besked om eventuell tilldelning, och ska erlägga betalning för tilldelade units, i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner.

Handel med betalda tecknade units (BTU) och de nya stamaktierna

De som tecknat units med stöd av uniträtter erhåller initialt s.k. betalda tecknade units (BTU). Handel med BTU på Spotlight Stock Market kommer att pågå tills Bolagsverket har registrerat emissionen vilket beräknas ske under vecka 13 2022. Ombokning av BTU till nya stamaktier förväntas ske vecka 14 2022 varefter handeln med nya stamaktier inleds på Spotlight Stock Market.

Förändringar i Peptonics aktiekapital samt i antalet stamaktier

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 5 110 390,20 SEK (från 19 163 964,20 SEK till 24 274 354,40 SEK) och antalet stamaktier kommer att öka från 191 639 642 stamaktier till 242 743 544 stamaktier.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-23 14:40 CET.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast att ske genom den Bolagsbeskrivning som offentliggörs i samband med Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i Securities Act någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.