Bokslutskommuniké perioden januari – december 2021

Bokslutskommuniké Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064.
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern, Peptonic Medical Israel Ltd och CommonSense Marketing Inc är inkluderade från och med 2021-10-20.

2021 kvartal 4 (okt-dec)

 • Omsättning produkter 5 642 (7 258) KSEK
 • Bruttovinst 3 388 (3 866) KSEK, 60% (53%)
 • Rörelseresultat -43 974 (-10 702) KSEK
 • Resultat per aktie -0,23 (-0,07) SEK

Helåret 2021 (jan-dec)

 • Omsättning produkter 31 643 (21 283) KSEK
 • Bruttovinst 19 070 (13 089) KSEK, 60% (61%)
 • Rörelseresultat -73 718 (-31 053) KSEK
 • Resultat per aktie -0,38 (-0,19) SEK

Justerat resultat före engångskostnader och förvärvet av Common Sense

2021 kvartal 4 (okt-dec)

 • Omsättning produkter 5 088 (7 258) KSEK
 • Bruttovinst 3 490 (3 866) KSEK, 69% (53%)
 • Rörelseresultat -9 589 (-10 702) KSEK
 • Resultat per aktie -0,05 (-0,07) SEK

Helåret 2021 (jan-dec)

 • Omsättning produkter 30 971 (21 283) KSEK
 • Bruttovinst 18 634 (13 089) KSEK, 60% (61%)
 • Rörelseresultat -35 262 (-31 053) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,19) SEK

VD har ordet

År 2021 var ett mycket händelserikt år för Peptonic Medical.

Vi börjar där det slutade, med slutförandet av förvärvet av inkråmet från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Detta då förvärvet är ett viktigt steg i bolagets strategi framåt.

Peptonic är en medicinteknisk start up koncern med visionen att bli en ledande aktör inom kliniskt beprövade egenvårdslösningar för kvinnor. Detta efter principen diagnosticera – behandla – förebygg. Det första området är intimvård. Om problem med underlivshälsan uppstår skall en kvinna ges möjligheten att kunna lösa besvären själv med beprövade produkter från Peptonic. Produkter som inger förtroende och erbjuder allt från diagnos till lösning till förebyggande åtgärder. Med förvärvet av Common Sense har Peptonic tagit ytterligare ett viktigt steg mot förverkligandet av denna strategi. Bakgrunden till val av strategi är att bolaget identifierat ett tydligt och snabbt växande behov och en samhällstrend.

I samband med covid-pandemin har människors benägenhet och vilja att sköta sin egen hälsa ökat väsentligt. I en omfattande undersökning, där 4 400 personer i Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien intervjuats under pandemin, svarade 65% att de nu är mer benägna att ta hand om sin hälsa själva. Det är också intressant att notera att 63-84% av de tillfrågade i respektive land inspireras av att ta ett ökat eget ansvar för sin hälsa och därigenom minska belastningen på sjukvårdssystemen. De tillfrågade vill i denna trend se kliniskt beprövade egenvårdslösningar, 82% svarade att detta är mycket viktigt.

För närvarande finns i portföljen ett självtest för att diagnosticera vaginala infektioner, ett självtest för att identifiera fostervattenläckage, en behandling mot vaginal atrofi samt en återfuktande och därmed förebyggande intimtvätt. Under hösten 2021 har en klinisk studie för en adapterad variant av VagiVital AktivGel för behandling mot svampinfektioner inletts vid Karolinska sjukhuset. Företaget arbetar även för att utveckla behandlingar mot bakteriell vaginos samt vestibulit, det är hittills inte klart huruvida detta kommer att röra sig om inlicensiering, förvärv eller egen utveckling.

Företagets mer livsstilsorienterade varumärke inom intimhälsa, Lunette, har under 2021 fortsatt utvecklas positivt i hemmamarknaden Finland. Tillägg av främst ytterligare hållbara mensprodukter har bidragit till att förstärka positionen som en ledande aktör inom området. Internationellt har det varit tuffare och försäljningsutvecklingen har varit negativ (-23%), en viktig analys är att satsningen behöver konsolideras till mycket färre marknader för att sedan gradvis byggas upp.

Bolagets strategi gällande försäljningen är att skapa lönsamma referenser i hemmamarknaderna som sedan tas vidare internationellt. VagiVitals affär i Sverige växte under 2021 med drygt +30% och bolaget har tidigare informerat att man räknar med att hemmamarknaden för VagiVital blir lönsam 2022. Vad gäller Lunettes hemmamarknad Finland växte försäljningen av Lunette under året med drygt +10% och är lönsam. Norden utgör för närvarande drygt 30% av bolagets globala försäljning. Försäljningen har också utvecklats positivt under året genom ett antal lyckade influencersamarbeten.

I Norden utgör försäljningskanalerna en mix av egna nätbutiker, detaljhandelns nätbutiker samt detaljhandelns fysiska butiker. Det är företagets analys att denna mix av distributionsmodeller fungerar bäst. Den digitala delen av affären växer snabbast och marknadsföringen sker också primärt digitalt där bolaget hittat en fungerande modell.

Modellen tas nu till USA där VagiVital lanserats på Amazon och i egen nätbutik för att sedan gradvis bygga upp distributionsnätverket både digitalt och i fysiska butiker. I USA finns också ett antal partners för vilka Peptonic tillverkar vaginala självtest som säljs under dessa partners egna varumärken. Peptonics egna varumärke VagiVital byggs upp parallellt med dessa och kommer över tid att ha en unik bredd med det koncept som skapas – diagnosticera, behandla, förebygg.

I marknader utanför Norden och USA är det bolagets nuvarande avsikt att bygga försäljningen genom samarbeten med lokala distributörer. Det har under året varit bolagets bedömning att portföljen behöver breddas för att bättre kunna attrahera partners som kan ta ett helhetsgrepp och lansera Peptonics portfölj lokalt.

Bolaget har under 2021 informerat att man sagt upp avtalet med Yuanjia Bio för den kinesiska marknaden på grund av en utebliven betalning om 4 MSEK, och att man har ett pågående skiljedomsärende i Kina för att försöka få tillbaka utestående skuld.

Under året har organisationerna för Lunette och VagiVital slagits samman till en, vilket lett till organisatoriska besparingar motsvarande 6 MSEK på helår. Bolaget utvärderar just nu möjligheter att knyta varumärkena Lunette och VagiVital ytterligare närmare varandra.

De produkter som lagts till bolagets portfölj genom förvärvet av inkråmet i Common Sense säljs och marknadsförs nu av Peptonics befintliga organisation varför Common Sense sälj- och marknadsorganisation inte följde med i förvärvet. Peptonic har ett huvudkontor i Bromma, Sverige, dotterbolaget Lune i Finland, produktions- och utvecklingsbolaget Peptonic Medical Israel samt säljbolag i USA.

Under året har vi valt att belasta resultatet med ett antal substantiella extraordinära kostnader, vilka utgör -38,5 MSEK under året, därav har kvartalet belastats med -35,0 MSEK. De extraordinära kostnaderna är av främst redovisningsmässig karaktär och innefattar avskrivningar för goodwill gällande förvärvet av Lune Group, förvärvet av inkråmet i Common Sense, drift av Common Sense, omstruktureringskostnader samt kostnader relaterade till EBM-ärendet. Justerat resultat utan dessa extraordinära kostnader för helåret 2021 var -35,3 MSEK (-31,1 MSEK) med en försäljning motsvarande 31,0 MSEK (21,3 MSEK). Det justerade resultatet för den gamla verksamheten exklusive Common Sense förvärvet var för sista kvartalet -9,5 MSEK (-10,7 MSEK föregående år) med en omsättning på 5,0 MSEK (7,3 MSEK). Notera att under 2020 fanns en omsättning med till Kina på 2,0 MSEK.

AnledningBelopp (tkr)Rubrik under resultaträkningen
Uppsägningslön av VD, 18 månader från 15/4 2021, inklusive avgångsvederlag om 6 månadslöner. Kostnadsfört fram till 2023-04-14. 5 746Personalkostnader
Osäker kundfordran kund Kina. Hela beloppet 100% kostnadsfört. Försök att återvinna beloppet pågår.4 098Övriga externa kostnader
Kostnader för förvärv av inkråmet i Common Sense, externa kostnader. I jämförelse med tidigare år har dessa kostnader inte aktiverats.1 007Övriga rörelsekostnader
Egna kostnader i samband med förvärvet av Common Sense.700Personalkostnader
Advokatkostnader i samband med EBM utredningen.531Övriga externa kostnader
Nedskrivning av goodwill har skett om 23 495 tkr avseende Lune Group OY, i enlighet med gällande redovisningsregler.23 495Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar (koncernnivå)
Drifts- och uppstartsunderskott hos det nystartade dotterbolaget Peptonic Medical Israel Ltd, avser från okt-dec 2021.2 879Under respektive kostnadsslag i resultaträkningen
Summa extra påverkan kostnader 202138 456


Vid övertagandet av Common Sense, startades Peptonic Medical Israel till vilket inkråmet under sista kvartalet överfördes. Sedan dess har fokus legat på att säkra råvaruleverantörers leveranser samt att accelerera produktionen och skeppa mot inkomna orders. Bolaget hann inte skeppa och fakturera mer än ett begränsat antal under Q4 2021 och arbetar på att komma i kapp. Detta gör att faktureringen kommer att förbättras under kommande perioder.

Byggandet av portföljen diagnosticera – behandla – förebygg kostar. Att bygga konsumentvarumärken innebär också väsentliga kostnader i marknadsföring. Peptonic har informerat att man under första kvartalet 2022 genomför en företrädesemission för att finansiera fortsatt marknadsföring, FDA-godkännande av bolagets produkt för att identifiera fostervattensläckage samt fortsatt utveckling av bolagets portfölj. Det blir aktuellt med ytterligare finansieringsrundor framöver för att nå i mål med bolagets vision.

Ser vi framåt på längre sikt har Peptonic något väldigt spännande på gång. Adresserbar marknad globalt på konsumentnivå är ca 20 miljarder USD. Med vår växande portfölj diagnosticera – behandla – förebygg skapar vi i denna marknad ett unikt egenvårdserbjudande. Ett erbjudande som möter upp de 65% som efter pandemin kommer att lägga mer tid på egenvård, de 82% som menar att dessa lösningar måste vara kliniskt bevisade samt de upp till 84% som inspireras av att avlasta sjukvårdssystem genom att söka egenvårdslösningar. Vi gör det baserat på den lönsamma modell vi sätter i hemmamarknaden Norden och expanderar ut i världen. Närmast på tur är USA. I övriga delar försöker vi fortsatt attrahera lokala partners. Skulle partners visa sig fortsatt vara en utmaning så bygger vi marknad för marknad själva baserat på Norden-modellen. Vi inspireras av att vi kommer att hjälpa väldigt många kvinnor till ett bättre och enklare liv samt att vi kommer att avlasta sjukvårdssystem världen över.

Stockholm, 25 februari 2022
Erik Sundquist, VD Peptonic Medical

Finansiell information

Skapandet av Peptonic Medical Israel Ltd och CommonSense Marketing Inc genomfördes 2021-10-20, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2021-10-20 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2021-10-20.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 5 642 (7 258) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 610 (1 087) KSEK. För helåret uppgick försäljning av varor till 31 643 (21 283) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden var 622 (1 151) KSEK. I övriga intäkter för koncernen ingick en intäkt på 499 KSEK för förvärvet av CommonSense Marketing Inc i kvartal 4.

Intäkt i delårsrapport 3 blev för hög för i koncernen på grund av felaktig eliminering av intäkter. Detta har korrigerats för denna rapport. Dock så stämde resultatet i delårsrapport 3.

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -50 226 (-19 047) KSEK. Kostnaderna för helåret var -105 893 (-53 487) KSEK. Under helåret har kostnader för produkter varit -12 573 (-8 194) KSEK och en kostnad på -23 495 KSEK har tagits på koncernen för nedskrivning av Lune Group goodwill. Utöver detta har kostnader av engångskaraktär tagits motsvarande -12 082 KSEK tagits under helåret.

Kostnad för produkter i delårsrapport 3 blev för hög för i koncernen på grund av felaktig eliminering av kostnader. Detta har korrigerats för denna rapport. Dock så stämde resultatet i delårsrapport 3.

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -43 858 (-10 991) KSEK. För helåret är motsvarande resultat -73 688 (-31 333) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2021, till 10 153 (39 312) KSEK. Externa förvärvskostnader för inkråmet för CommonSense Ltd och bolaget CommonSense Marketing Inc har under året netto belastat likviditeten med -4 495 KSEK.

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 52 017 (117 820) KSEK, vilket ger en soliditet om 62 (88) procent.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 december 2021, till 31 483 (16 618) KSEK.

Organisation – Under helåret beräknas genomsnittligt antal anställda till 18 (12). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 34 (19). Utöver detta finns i moderbolaget och i Lune Group Oy fyra konsulter inhyrda på långtidsavtal inom marknad och kvalitet, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda och i Peptonic Medical Israel Ltd finns 17 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2021 var 191 639 642 (162 911 613) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och förändring av eget kapital, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF ”

Granskning och försäkran

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Styrelsen kommer inte att föreslå någon utdelning till bolagsstämman.

Finansiell kalender

 • Årsredovisning 2021: 2022-02-28
 • Delårsrapport 1: 2022-05-12
 • Bolagsstämma: 2022-05-24
 • Delårsrapport 2: 2022-08-18
 • Delårsrapport 3: 2022-11-10
 • Bokslutskommuniké: 2023-02-24

Stockholm den 25 februari, 2022
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Ladda ner bokslutskommunikén som PDF:

Ladda ner PDF ”


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.