Peptonic upptar lån om 7,5 Mkr från Vidarstiftelsen enligt tidigare avtal

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man upptagit ett lån om 7,5 Mkr i enlighet med det låneavtal om undertecknades i maj 2020.

Enligt villkoren skall lånet betalas ut på Bolagets begäran under perioden 1 november 2020 till 28 februari 2021. Lånet löper med en årlig ränta om 7 procent som betalas kontant månadsvis. Lånet kan konverteras till aktier i Peptonic på begäran av antingen Vidarstiftelsen eller Peptonic vid fasta tidpunkter som infaller vid tre, sex, nio respektive tolv månader från utbetalningsdatum. Eventuell konvertering ska ske genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen där betalning för aktierna erläggs genom kvittning av lånebeloppet. Teckningskursen i kvittningsemissionen ska motsvara 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under de tio handelsdagarna närmast före begäran om konvertering, dvs med en emissionsrabatt om 15 procent. Lånet ska återbetalas senast den 31 oktober 2021, om inte begäran om konvertering till aktier har gjorts innan dess.

– Vi är stolta och tacksamma över Vidarstiftelsens fortsatta stöd och förtroende för Peptonics verksamhet och framtida planer, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2020.


Om Vidarstiftelsen

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Ändamålet ska förverkligas genom utdelningar till vetenskaplig forskning, beredande av undervisning och till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och miljövård mm. Avkastningen av kapitalet ska tjäna ovanstående ändamål.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se

Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se