Delårsrapport för perioden januari – september 2020

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED).

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03.

2020 kvartal 3 (jul-sep)

  • Omsättning produkter 9 260 (1 533) KSEK
  • Bruttovinst 6 228 (692) KSEK, 67% (45%)
  • Rörelseresultat -7 264 (-4 127) KSEK
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,04) SEK

2020 första 9 månaderna (jan-sep)

  • Omsättning produkter 13 732 (4 014) KSEK
  • Bruttovinst 9 608 (2 262) KSEK, 70% (56%)
  • Rörelseresultat -20 257 (-12 414) KSEK
  • Resultat per aktie -0,12 (-0,12) SEK

VD har ordet

Tredje kvartalet var händelserikt i Peptonic. Förutom att vi såg en rekyl i butiksförsäljningen av VagiVital i Sverige (efter en nedgång under andra kvartalet), så kan vi notera många händelser som bidragit till byggandet av bolaget.

I juli utnyttjades optionen att förvärva utestående aktier i Lune Group Oy Ltd, vilket betyder att Lune nu är ett helägt dotterbolag i Peptonic-koncernen. Detta ger oss bättre möjligheter att integrera bolagen och därmed hitta och snabbare utnyttja synergierna mellan dem. Förvärvet genomfördes genom betalning med Peptonic-aktier enligt köpeavtalet.

I augusti erhöll Bolaget en ny beställning av VagiVital till Kina. Den omfattade 106 000 tuber att levereras i två omgångar – den första i november innevarande år och den andra i början av 2021. Produkten (VagiVital Daily Care) är en modifierad version av den medicintekniska produkten som skall registreras. Skillnaden ligger i förpackningstexterna, som för VagiVital Daily Care saknar vissa medicinska påståenden. Produkten används i en stor studie i Kina (Real World User Experience Study) för att samla effektdata (bl.a. mest besvärande symtom) och användarerfarenheter, som sedan skall användas för att komplettera registreringsansökan för den medicintekniska produkten. Rekryteringen till studien sker genom lokala sjukhusgynekologer och deltagarna betalar själva för produkten. Det pris deltagarna betalar för produkten är kraftigt rabatterat jämfört med det pris som erbjuds on-line via VagiVitals närbutik i Kina (www.vagivital.cn). Detta för att premiera dem som vill delta i studien. Hittills har sjukhus i ett 15-tal provinser gått med i studien och ytterligare sjukhus i andra provinser kommer att engageras. En kontinuerlig dialog förs med registreringsmyndigheten (NMPA, National Medicinal Products Administration) för att få en indikation på hur många deltagare som krävs i denna studie och huruvida ytterligare en klinisk studie behövs (för att följa upp objektiva parametrar som t.ex. andelen vaginala ytceller). Yuanjia bedömer att besked i frågan kommer under första kvartalet nästa år.

I början av sommaren genomfördes en enkät bland VagiVitals kunder i Sverige. Resultatet var mycket positivt gällande både upplevd symtomlindring och huruvida man gärna rekommenderar produkten till en vän. Dessutom erhölls viktig information om hur produkten används.

Den studie som genomförts med VagiVital på cancerpatienter som behandlas med aromatashämmare (s.k. anti-östrogen) efter en cancerbehandling avslutades under sommaren. Resultaten redovisades i september och visade på mycket god symtomlindrande effekt avseende mest besvärande symtom. Detta är särskilt glädjande, då denna patientgrupp ofta har kraftigare symtom än populationen i övrigt. I undersökningen mättes primärt förändringen i det symptom på vaginal atrofi som respektive patient upplevde som mest besvärande i självskattningstest. De symtom, kopplade till vaginal atrofi, som mättes var bland annat dyspareuni (smärta vid samlag), vaginal torrhet, vaginal irritation och klåda samt dysuri (smärta vid urinering). Sekundärt mättes förändringen i vaginalt pH som en objektiv parameter. Patienterna behandlades med en dos VagiVital® per dag under 12 veckor. Resultaten ger oss ytterligare argument i dialogen med gynekologer och barnmorskor.

Registreringsprocessen i USA är enligt vår bedömning på slutrakan. Vi har haft en bra dialog med registreringsmyndigheten (FDA) under hela sommaren och skickat in kompletterande dokumentation enligt myndighetens önskemål. I dagsläget har inga nya frågor inkommit från FDA, vilket vi tolkar som positivt. Parallellt med registreringsprocessen har vi utvärderat olika alternativa distributionskanaler i USA. Även om inga beslut tagits och inga avtal ännu signerats, så är det klart att vi kommer att satsa stort på en lansering i USA så snart godkännandet är i hamn.

Försäljningen under kvartalet av VagiVital uppgick till 769 KSEK. I september noterades bästa försäljningen i Sverige per månad sedan lansering, vilket ger positiva vibbar inför framtiden. I Finland gick försäljningen ner under sommaren (och den värsta Covid-perioden), men nådde ’normal’ nivå i september. Orion är vår distributör i Finland och köper batchvis av oss. Under kvartalet hade vi därför ingen försäljning till dem, men vi följer deras slutkundsförsäljning löpande. I Norge och Danmark ökar försäljningen stadigt även om volymerna ännu är små relativt till Sverige och Finland. Förutom försäljning via nätbutiken, så har VagiVital även sålts direkt till ett antal gynekologkliniker i Norge. I England och Hong Kong har försäljningen inte utvecklats som förväntat. En avgörande orsak är svårigheten att förmedla våra annonser i sociala medier i dessa länder. Vi arbetar med dessa utmaningar för att hitta bättre lösningar framöver. En testförsäljning via nätbutik i Tyskland har påbörjats för att undersöka effekten av olika verktyg och aktiviteter på denna marknad. Testerna fortsätter sannolikt ett tag till innan vi är helt nöjda och formellt kör igång.

Resultatet för affärsområdet VagiVital (inklusive hela moderbolagets kostnader) var för tredje kvartalet -6 601 KSEK, inklusive en belastning med avskrivningar med -695 KSEK.

Tredje kvartalet var det första hela kvartalet efter förvärvet av Lune Group. Försäljningen av menskoppar och tillhörande artiklar uppgick till 8 491 KSEK, varav cirka 20% såldes på den amerikanska marknaden. Resultatet för kvartalet blev -672 KSEK, vilket är i nivå med våra förväntningar vid förvärvet. En stor del av försäljningen av menskoppar går via fysisk distribution (butiker, apotek osv), vilket har påverkats kraftigt negativt av Covid-19. En stor satsning görs därför för att styra allt större del av försäljningen till on-line.

Under hösten har vi omorganiserat oss och bildat två affärsenheter – ’Business Unit VagiVital’ och ’Business Unit Lunette’ med Anna Tenstam respektive Heli Kurjanen som ansvariga affärsenhetschefer. I samband med detta och planeringen inför nästa år, så har vi även omformat varumärkesstrategierna. Detta är fortfarande arbete som pågår och som vi kommer att berätta om vid ett senare tillfälle.

I september meddelades att Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan Bolaget och en finansiell aktör. Företrädare för bolaget har kallats till förhör och även delgivits misstanke om grovt insiderbrott. Bolaget har fortsatt förtroende för sina företrädare och gör idag bedömningen att dess verksamhet inte kommer att påverkas. Vidare görs fortsatt bedömningen att bolagets företrädare inte begått insiderbrott. Bolaget och dess företrädare avser att fortsättningsvis samarbeta med myndigheten.

Igår meddelade vi att vi upptagit ett lån om 7,5 Mkr från Vidarstiftelsen. Detta enligt det avtal som ingicks i maj i år. Lånet stärker vår likviditet och pengarna kommer framför allt att användas för marknadsföring, produktlanseringar och egenutveckling av nya produkter. Vi är väldigt tacksamma för detta stöd från Vidarstiftelsen.

Hittills har fjärde kvartalet präglats av fortsatta satsningar på marknadsföring och försäljning, samt planering inför nästa år. Planeringen och förberedelserna för lanseringen av intimtvätten går enligt plan. Dessutom fortsätter jakten på nya distributörer, produkter och produktidéer.

Vi som arbetar i och med Peptonic har stort förtroende för den lagda inriktningen för bolaget och har stora förväntningar för bolaget inför framtiden.

Bromma, den 10 november 2020
Johan Inborr, VD


Finansiell information

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2020-06-30. Då hela bolaget förvärvades i juli 2020 har ingen avsättning till minoritetsandel gjorts.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 9 260 (1 533) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 43 (24) KSEK. Första 9 månaderna uppgick försäljning av varor till 13 732 (4 014) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden var 70 (59) KSEK.

Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -17 133 (-6 379) KSEK. Kostnaderna för de första nio månaderna var -35 485 (-18 572). Under de nio första månaderna har kostnader för produkter varit 4 124 (1 752) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka 14,5 MSEK (inkl löner).

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -7 273 (-4 825) KSEK. För de tre kvartalen är motsvarande resultat -20 270 (-15 132) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2020, till 25 379 (19 642) KSEK.. Under kvartalet har bolaget fått in netto 7 195 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen. Externa förvärvskostnader för Lune Group har under året netto belastat likviditeten med 4 090 KSEK p g a förvärvet.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 81 910 (73 090) KSEK, vilket ger en soliditet om 92 (96) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 195 KSEK genom den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 september 2020, till 7 320 (2 988) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 9 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 16 (3). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september, 2020 var 162 911 613 (127 128 306) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning och balansräkning, ladda ner kommunikén som PDF:

Ladda ner rapport (PDF) »

Granskning och försäkran

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020: 26 februari 2021

Stockholm den 10 november, 2020
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, CEO

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020.


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se