Peptonic Medicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK.

Totalt tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av Företrädesemissionen. Omkring 26,1 MSEK, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 34,4 MSEK, motsvarande cirka 131 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 28 maj 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier den 20 juni 2019. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Eminova Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 28 juni 2019, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

Antalet aktier ökar från 95 346 230 till 127 128 306 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar från 9 534 623,00 SEK till 12 712 831,00 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier.

– Vi är glada över att utfallet av emissionen blev så bra och att deltagandet bland våra aktieägare var nästan 100%-ig. Nu kan vi göra alla planerade satsningar på marknadsföringen av VagiVital® och arbeta vidare för att bredda vår portfölj med flera produkter inom kvinnlig hälsa, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019.


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.