Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ) avseende räkenskapsåret 2018

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 19 juni 2019 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten enligt den fastställda resultaträkningen överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelseordföranden skulle erhålla 150 000 kr i arvode och att de övriga ledamöterna skulle erhålla 50 000 kr i arvode vardera.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Hans von Celsing som styrelseledamot, tillika ordförande, och Arne Ferstad, Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Inga suppleanter valdes.

Bolagsstämman beslutade att omvälja KPMG som revisor med Michael Brunosson som huvudansvarig revisor.

E. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att bolagets aktiekapital lägst ska vara 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 90 000 000 stycken och högst 360 000 000 stycken.

F. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Peptonic Medical AB (publ)

Styrelsen
Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.