PEPTONIC medical AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

PEPTONIC medical AB (publ) (”Peptonic Medical”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 maj 2019.

Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.peptonicmedical.se/), Eminova Fondkommissions (https://www.eminova.se) samt Spotlight Stock Markets (https://spotlightstockmarket.com/) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel:

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt
För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 maj 2019 erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 0,83 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag: 27 maj 2019
Teckningstid: 29 maj – 14 juni 2019
Handel med teckningsrätter: 29 maj – 12 juni 2019
Handel med BTA: 29 maj till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.
Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota

Erbjudandet täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt 50 procent av högsta emissionsbelopp.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.