Peptonic Medical genomför företrädesemission om cirka 26,4 MSEK

Styrelsen för PEPTONIC medical AB (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningstiden löper under perioden den 29 maj – 14 juni 2019 och teckningskursen uppgår till 0,83 SEK per aktie. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är till 50 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

I juli 2018 lanserade Bolaget sin första produkt – VagiVital®. Detta är en medicinteknisk egenvårdsprodukt för behandling av symtom förknippade med vaginal atrofi och vaginal torrhet. Den kliniska effektdata Bolaget besitter gällande VagiVital® används som en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel då den är mer omfattande och solid relativt andra jämförbara produkter. Detta ger Peptonic Medical en fördel vid kontakter med apotek och andra distributörer då effekten kan påvisas genom oberoende studier.

Försäljningen av den numera CE-märkta VagiVital® har sedan lanseringen i juli 2018 stigit för varje kvartal. Under oktober 2018 antogs produkten i sortimentet hos Apoteket Hjärtats nätbutik, vilket var det första större distributionsavtalet. Sedan januari 2019 har VagiVital® funnits tillgänglig i ca 30 av Apoteket AB:s butiker. I maj 2019 meddelade Bolaget att Apoteket AB under innevarande månad avser utöka antalet butiker där produkten säljs till totalt 250 butiker. Att produkten erbjuds till försäljning i nästintill alla Apoteket AB:s butiker bedömer Bolaget vara en viktig milstolpe då utrymmet i många av dessa butiker ofta är begränsad. VagiVital® är idag även tillgänglig via bland annat på Apoteket Hjärtats (www.apotekhjartat.se) och Kronans Apoteks (www.kronansapotek.se) nätbutiker, påwww.apotea.se , www.meds.se , www.apotek365.se och på www.apohem.se.

Internationellt har Bolaget för närvarande ett distributionsavtal med Orion Pharma Oyj för försäljning på den finländska marknaden. Bolaget har som mål att teckna flera distributionsavtal utanför Sverige under innevarande år.

Utvecklingen av Bolaget framöver kommer främst ske genom ökade marknadsföringsinsatser, både i Sverige och till viss del internationellt. Peptonic Medical har under andra kvartalet 2019 bland annat haft en reklamfilm i TV4-gruppens kanaler och inriktat marknadsföringsinsatserna i sociala medier samt genom sökmotoroptimering (”SEO”). Utöver detta så deltar Peptonic Medical på utvalda kongresser och mässor så som Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) samt barnmorskekonferenser.

Peptonic Medical har inlett processen med att anställa en produktchef som i samarbete med den nuvarande marknadschefen kommer ansvara för försäljning och marknadsföring av VagiVital®.

Bolaget har även inlett arbetet med ytterligare en klinisk studie inriktad på användning av VagiVital® för patienter som drabbats av, till exempel, bröstcancer. Personer som drabbats av bröstcancer rekommenderas att inte använda östrogenbaserade produkter då medicinsk behandling med antiöstrogener används som tilläggsbehandling efter kirurgi och cellgiftsbehandling i syfte att förhindra återfall eller bromsa sjukdomsförloppet. Biverkningarna av antiöstrogener är desamma som ses i övergångsåldern efter menopausen: svettningar, värmevallningar och torra vaginala slemhinnor. En framgångsrik studie skulle innebära att Bolaget även kan marknadsföra VagiVitalâ som en alternativ behandlingsmetod utan östrogen med bevisad effekt vid vaginal atrofi, något som alltså i hög utsträckning drabbar personer som behandlats med antiöstrogener. Studien kommer genomföras under sommaren och hösten 2019, med resultat presenterat under första halvåret 2020.

Utöver detta avser Bolaget också inleda processen med att erhålla en så kallad 510(k)-certifiering för försäljning av VagiVital® på den amerikanska marknaden. En 510(k)-process liknar till stora delar en CE-märkning process på den europeiska marknaden, men Bolaget bedömer att en eller två mindre laboratoriestudier behöver genomföras för att erhålla sådan registrering. Bolagets målsättning är att kunna lämna in en ansökan under andra halvåret 2019. Ett eventuellt godkännande beräknas erhållas tidigast sex månader efter inlämning, men många variabler både under och utanför Bolagets kontroll kan påverka en sådan process.

För att fortsätta utveckla verksamheten och, framför allt, försäljningen av VagiVital® genomför Bolaget nu förestående nyemission. Emissionslikviden uppgår till ca 26 MSEK innan emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 1,9 MSEK. Emissionslikviden, efter emissionskostnader, avses användas enligt följande fördelning:

Marknadsföring genom ökade försäljningsinsatser huvudsakligen i Sverige 75 procent
Affärsutveckling genom stöttning av internationella distributörer 10 procent
Genomförande av studie avseende cancerpatienter 10 procent
Ansökan om registrering 510k på den amerikanska marknaden 5 procent


Det är styrelsens bedömning att tillgänglig rörelsekapital vid tidpunkten för detta memorandum är tillräckligt för att bedriva den aktuella verksamheten i minst tolv månader. Föreliggande nyemission genomförs enbart i expansionssyfte.

VD-kommentar

”Vårt mål är att VagiVital® skall bli förstahandsval på hemmamarknaden bland hormonfria egenvårdsprodukter för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Detta kräver stora satsningar på marknadsföring och ytterligare breddad distribution. Hittills har våra marknadssatsningar, i kombination med en produkt som är användarvänlig och som ger effektiv symtomlindring, gett bra resultat, vilket syns i en snabbt växande försäljning. Nu är det läge att höja aktivitetsnivån och förstärka den positiva trenden.” säger Johan Inborr, vd.

Kommentar från styrelseordförande

”Vi är naturligtvis glada över den kursutveckling vi sett hos vår aktie under de senaste veckorna. Vi väljer dock att tillämpa en försiktig prissättning i emissionen, för att i så stor utsträckning som möjligt skapa förutsättningar för våra trogna aktieägare att medverka i emissionen samt att förhoppningsvis skapa ett värde i teckningsrätterna.” säger Hans von Celsing, ordförande.

Övriga villkor i Företrädesemissionen

Emissionen omfattar högst 31 782 076 aktier och kan inbringa Bolaget ca 26,4 MSEK vid full teckning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 maj 2019.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 23 maj: Sista dag för handel med Peptonic Medical-aktier med rätt att erhålla teckningsrätter
  • 24 maj: Första dag för handel i Peptonic Medical-aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter
  • 27 maj: Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
  • 28 maj: Beräknat datum för offentliggörande av investeringsmemorandum
  • 29 maj: Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
  • 12 juni: Handel med teckningsrätter avslutas
  • 14 juni: Teckningsperioden avslutas
  • 18-19 juni: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 3 178 207,60 SEK, från 9 534 623,00 SEK till 12 712 830,60 SEK, genom nyemission av högst 31 782 076 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse.

Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandumet som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.