Kallelse till årssstämma i PEPTONIC medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl.14.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019 (den s.k. avstämningsdagen), och
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen den 13 juni 2019, under adress, Peptonic Medical AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till info@peptonicmedical.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 13 juni 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som kan laddas ner här:

Ladda ner fullmaktsformulär som PDF »

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 92 971 110 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 92 971 110.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. VD:s anförande
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Val av revisor
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om att ändra bolagsordningen så att bolagets aktiekapital lägst ska vara 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 90 000 000 stycken och högst 360 000 000 stycken.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 och 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gustavlundsvägen 143, 167 51 Bromma och på Bolagets webplats senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 29 maj 2019. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14 ovan kommer att finnas tillgängligt på samma sätt senast två veckor före stämman, dvs. senast den 5 juni 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress/e-post. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma 2019-06-19 »
Fullmakt för ombud »

Uppsala i maj 2019
PEPTONIC medical AB (publ)

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns här på webbplatsen på sidan Products.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.