Peptonic Medical genomför ytterligare en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 4,2 MSEK.

Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek.

Med stöd av låneavtalet har styrelsen beslutat kvitta hela skulden till Recall Capital om 4.184.802 kr genom att rikta en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB om 2.375.120 aktier. Avtalet med Recall Capital Nordic AB innefattar en ersättning till dem om 6%, vilket ersätts med ökat antal utgivna aktier som kvittas.

Kvittningsemissionen har gjorts till en kurs om 1,7619 SEK per aktie.

Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 92.971.110 aktier till 95.346.230 aktier. Emission ökar aktiekapitalet med 237.512 SEK, från 9.297.111 SEK till 9.534.623 SEK.

Styrelsebeslut

Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande beslutat på bolagsstämman november 2018 att rikta en nyemission till Recall Capital Nordic AB om 2.375.120 aktier mot kontant betalning om 4.184.802 kronor, dvs 1,7619 kronor/aktie, genom kvittning av lån om 4.184.802 kr. Teckning sker med stöd av låneavtal.

De nya aktierna skall medföra rätt till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Bakgrunden är att styrelsen bedömer det väsentligt för bolagets utveckling att förstärka balansräkningen genom förbättrad likviditet och att kapitalanskaffningen är kostnadseffektiv.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019.


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.