PEPTONIC Medical AB (publ) org nr 556776-3064 Halvårsrapport Perioden januari – juni 2023

KONCERN

2023 KVARTAL 2 (apr-jun)

  • Omsättning produkter 11 930 (12 354) tkr
  • Bruttovinst 6 214 (6 269) tkr, 52% (51%)
  • Rörelseresultat -7 377 (-8 146) tkr 
  • Resultat per aktie -0,01 (-0,04) kr

 2023 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

  • Omsättning produkter 20 804 (21 262) tkr
  • Bruttovinst 11 084 (11 865) tkr, 53% (56%)
  • Rörelseresultat -14 031 (-19 021) tkr 
  • Resultat per aktie -0,01 (-0,08) kr

VD har ordet

Viktiga steg mot skapandet av ett ledande svenskt femtech-bolag

Vi fortsätter att ta snabba steg mot att bygga det nya Peptonic. Avsikten är att skapa ett bolag som tar en ledande position inom den snabbväxande marknaden för intimhälsa för kvinnor. Vi bygger en unik portfölj efter principen diagnostisera, behandla, förebygga, där en användare skall kunna sköta hela sin intimhälsa från diagnos till behandling och förebyggande lösningar med bolagets kliniskt bevisade egenvårdsprodukter. Under kvartalet togs det kanske viktigaste steget hittills när vi tecknade en avsiktsförklaring om en fusion med svenska Pharmiva. 

Pharmiva, som är noterat på Nasdaq First North, har utvecklat en unik och patenterad egenvårdsprodukt för behandling av bakteriell vaginos vilket är ett perfekt komplement till Peptonics VagiVital VS-självtest för samma indikation. VagiVital VS är den produkt som Peptonic säljer mest av globalt där USA är den marknad vi säljer allra bäst i.  Att kunna erbjuda en patenterad behandlingslösning för samma indikation skapar ett mycket starkt erbjudande. Det blir det första medicinska tillståndet där vi tydligt kan erbjuda diagnos, behandling och förebyggande produkter. Fler kommer.

Utöver den rent portföljmässigt starka synergin skapas starka organisatoriska synergier. Sedan lanseringen på den svenska marknaden av Pharmivas produkt Vernivia har bolagets försäljning vuxit mycket snabbt, och bolaget tog redan under första året en marknadsandel i Sverige motsvarande 10% och tilldelades Apotek Hjärtats pris för årets nykomling. Även Peptonic fortsätter att växa mycket snabbt i Sverige och kom under andra kvartalet in på Apotek Hjärtats fysiska butiker med VagiVital AktivGel. Bolagen har ett liknande sätt att arbeta inom marknadsföring gentemot konsument. Genom att slå ihop organisationerna skapas ett mycket starkt team inom marknadsföring och försäljning för det nya Peptonic, vilket innebär att säljutvecklingen kommer kunna accelereras. 

Under kvartalet gjorde Peptonic ett flertal centrala organisatoriska förstärkningar. I oktober börjar Abert Lindgren som CFO. Terese Torenfält, närmast från Karo Pharma med mycket god branscherfarenhet, börjar i augusti som Partner Manager i Europa med uppgiften att leda geografisk expansion av bolagets affärer till fler partners i Europa. 

Affärsområdet Lifestyle Consumer växer igen både jämfört med första kvartalet innevarande år och motsvarande period 2022. Det är framför allt hemmamarknaderna som förbättras. Det är glädjande att Heli Kurjanen, dotterbolagschef för Lune i Finland, har tilldelats priset för Most Influential Menstrual Care Business Leader Nordics, 2023 av AI Global Media Ltd.

 Under hösten ligger fokus på att framgångsrikt genomföra fusionsprocessen med Pharmiva och att skapa en ny mycket starkare organisation som ges förutsättning att snabbare accelerera bolagets försäljning, geografisk expansion, fortsatta portföljbreddning och väg till lönsamhet efter satt strategi. Jag ser fram emot att uppdatera er om det nya Peptonics kommande milstolpar.

Erik Sundquist

VD

 ​​​

 ​​​

Nyckeltal
Koncern – Peptonic Group
6 mån6 mån12 mån12 mån
jan-junjan-junjan-decjan-dec
2023202220222021
Försäljning varor, KSEK20 80421 26243 63431 643
Bruttovinst försäljning varor, KSEK11 08411 86523 39419 070
Bruttomarginal53%56%54%60%
Rörelseresultat, KSEK-14 031-19 021-33 606-73 718
Avkastning på eget kapital, %NegativtNegativtNegativtNegativt
Soliditet, %86675562
Resultat per aktie, SEK-0.01-0.08-0.15-0.38
Likviditet per aktie, SEK0.010.040.010.05
Eget kapital per aktie, SEK0.070.260.190.27
Börskurs per balansdagen, SEK0.080.490.140.63
Kurs/eget kapital per aktie, SEK1.121.910.722.30
Antal aktier per balansdagen1 175 179 689242 743 544242 743 544191 639 642

​​​

FINANSIELL INFORMATION

Koncern

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 11 930 (12 354) tkr. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 190 (329) tkr. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 20 804 (21 262) KSEK. Övriga

rörelseintäkter var för halvåret 383 (850) KSEK. Kärnaffären Medical Consumer växte under första halvåret. Affärsområde Lifestyle Consumer minskade, men gjorde ett mycket starkare andra kvartal. Undantaget två större ordrar till Orion under första halvåret 2022 växte bolaget i jämförelse.

Rörelsekostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -19 497 (-20 829) tkr. 

Kostnader för sålda varor för kvartalet uppgick till -5 716 (-6 085) tkr vilket motsvarar en bruttovinst om 6 214 (6 269) tkr samt en bruttomarginal om 52 % (51 %). Under halvåret var kostnader för produkter -9 721 (-9 397) tkr vilket motsvarar en bruttovinst om 11 084 ( 11 865) tkr samt en bruttomarginal om 53% (56%), där skillnaden primärt ligger i produktmix.

  
Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -7 458 (-9 043) tkr. För halvåret är motsvarande resultat -15 478 (-20 301) KSEK. Det förbättrade resultatet är en effekt av genomförda organistoriska effektiviseringar med minskade kostnader för externa konsulter. 


Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2023, till 12 722 (9 836 tkr). Under halvåret har en lageruppbyggnad gjorts på ca 3 100 tkr.

Eget kapital – Koncernens egna kapital per den 30 juni 2023 uppgick till 84 129 (62 416) tkr, vilket ger en soliditet om 86 (67) procent. 

Skulder – Koncernens kortfristiga skulder uppgick, per den 30 juni 2023, till 14 200 (30 471) tkr. Varav 4 800 tkr avser räntebärande anstånd hos Skatteverket.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 31 (31). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 31 (31). Under perioden togs investeringar motsvarande 500 t kr för rekryteringar av CFO och Internationell Partner Manager. Dessa tjänster tillträds under andra halvåret 2023 och möjliggör snabbare tillväxt för bolaget.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport januari – september 2023   2023-10-24

Bokslutskommuniké för 2023     2024-02-23

Stockholm den 11 aug, 2023

Anders Blom, styrelseordförande   Daniel Rudeklint, styrelseledamot

Anna Stinger, styrelseledamot  Anders Norling, styrelseledamot

Tarek Shoeb, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722 499 043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp verksamheten i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” bygger på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara mensskydd och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm. Mer information om Peptonic Medical finns påwww.peptonicmedical.se.