PEPTONIC Medical AB (publ) Bokslutskommuniké Perioden januari – december 2022

KONCERN

2022 KVARTAL 4 (okt-dec)

  • Omsättning produkter 10 191 (5 642) tkr
  • Bruttovinst 4 302 (3 388) tkr, 42% (60%)
  • Justerad bruttovinst 5 313 (3 388) tkr, 52% (60%)[i]
  • Rörelseresultat -6 890 (-43 974) tkr 
  • Resultat per aktie -0,03 (-0,23) kr


HELÅRET 2022 (jan-dec)

  • Omsättning produkter 43 634 (31 643) tkr
  • Bruttovinst 23 394 (19 070) tkr, 54% (60%)
  • Rörelseresultat – 33 606 (-73 718) tkr 
  • Resultat per aktie -0,15 (-0,38) kr


Före lagerjusteringar som i sin helhet belastar kvartal 4 istället för att fördelas över tidigare kvartal.

VD har ordet

Peptonics strategiskifte 2022 har givit positiv riktning

Peptonics utveckling under 2022 visar en klart positiv trend, trots samhälleliga utmaningar. Det fjärde kvartalet innebar den tredje perioden i rad där resultatet väsentligt förbättrats jämfört med tidigare.  Bakomliggande orsak är primärt ett lyckat strategiskifte som gjordes i början av 2022 i samband med införlivandet av Israeliska CommonSense, numera Peptonic Israel, som förvärvades i slutet av 2021.

I början av 2022 delade bolaget in verksamheten i två affärsområden Medical Consumer, med kliniskt bevisat intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla och förebygga samt LifeStyle Consumer, med hållbara mensprodukter som kärnaffär. Förändringen har skapat en större tydlighet internt och externt vilket förbättrat fokus, kostnadseffektivitet, kundmottagande och därigenom bolagets resultat. Medical Consumer står för närvarande för cirka två tredjedelar av koncernens omsättning.

Diagnostisera, behandla, förebygga – konceptet tas emot mycket väl 

Bolagets nyskapade koncept inom Medical Consumer med ett portföljbygge av produkter som erbjuder användaren att själv kunna diagnostisera, behandla och förebygga vaginala hälsoproblem har tagits emot med stort intresse. Peptonics vaginala självtester presenterades vid svenska gynekologers årsmöte SFOG 2022 och fick ett mycket positivt mottagande. Under våren 2023 har Peptonic inlett ett utbildningsarbete av svensk profession gällande produkternas fördelar och användning. Även apotekskedjorna är väldigt positiva och samtliga aktörer har listat Peptonics självtest för vaginala infektioner digitalt. Bolaget räknar med fortsatt breddad apoteksdistribution under 2023. Under 2022 växte Peptonics medicinska produkter organiskt med mer än 50% i hemmamarknaden Sverige.

Ökande intresse från internationella partners

Under året har efterfrågan från internationella partners ökat. Detta gäller framför allt bolagets vaginala självtester. Befintliga partners såsom Bayer, Exeltis, Walgreens och CVS beställer regelbundet betydande volymer av dessa. Nya distributörsavtal har tecknats med Windsor Pharma för Centralamerika, German Medical Store för Förenade Arabemiraten och InVivo Pharma för Georgien. Bolaget räknar med att presentera fler nya distributörsavtal under 2023 samt att företagets gel mot vaginal atrofi och förebyggande intimrengöring kommer att adderas till selekterade avtal där självtesterna redan säljs.

Avtal med FN – viktig kvalitetsstämpel för Lunette

Under 2022 har även Peptonics affärsområde LifeStyle Consumer med varumärket Lunette haft betydande partnerframgång. Med Lunette arbetar bolaget mycket för att bryta stigman, vara inkluderande och en källa till information och utbildning. Detta resulterade 2022 i att Lunette belönades med långsiktigt kontrakt av FN, där Lunette valts som leverantör av menskoppar till FNs hygienkit.  I slutet av 2022 kom de första beställningarna. Avtalet utgör en betydande affärspotential samt kvalitetsstämpel för Peptonics varumärke Lunette.

Växande patentportfölj

En viktig del av Peptonics strategi är att arbeta med innovationer och att skydda dessa med patent. Under 2022 har Peptonics vaginala gel passerat internationell granskning för behandling av vestibulit. En adapterad variant av gelen har passerat internationell granskning för behandling av vaginala svampinfektioner, vilket även gäller bolagets återfuktande intimrengöring. 

Lyckad finansiering skapar förutsättningar för utveckling till vinst

Peptonic har precis avslutat den första delen av en pågående finansiering. En finansiering som, med en företrädesemission och tillhörande teckningsoptionsserier, skall ge bolaget förutsättningar att genomföra strategin och bli lönsamt. I företrädesemissionen, som avslutades i februari 2023 tillfördes bolaget 55 MSEK före emissionskostnader som uppgick till drygt 10 MSEK varv 4,9 MSEK avsåg garantiersättningar. Ett mycket lyckat resultat givet den rådande finansiella marknaden. Likviden kommer att användas till accelererad portföljutveckling, att förstärka organisationen, ökad marknadsföring samt återbetalning av lån. I samband med företrädesemissionen blev Maida Vale Capital ny storägare vid sidan av Vidarstiftelsen. Maida Vales åtagande i bolaget är långsiktigt och tillför Peptonic adderat värde med mycket lång erfarenhet i branschen och globala nätverk.

Jag och hela organisationen ser mycket positivt på bolagets framtid!

Erik Sundquist

VD

Nyckeltal
Koncern – Peptonic Group
12 mån12 mån12 mån
jan-decjan-decjan-dec
202220212020
Försäljning varor, tkr43 63431 64321 283
Bruttovinst försäljning varor, tkr23 39419 07013 089
Bruttomarginal54%60%61%
Rörelseresultat, tkr-33 606-73 718-31 053
Avkastning på eget kapital, %NegativtNegativtNegativt
Soliditet, %556288
Resultat per aktie, kr-0.15-0.38-0.19
Likviditet per aktie, kr0.010.050.24
Eget kapital per aktie, kr0.190.270.72
Börskurs per balansdagen, kr0.140.631.73
Kurs/eget kapital per aktie, kr0.722.302.39
Antal aktier per balansdagen242 743 544191 639 642162 911 613

FINANSIELL INFORMATION

Koncern

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 10 191 (5 642) tkr, en tillväxt med 80,6%. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 1 733 (610) tkr och utgörs främst av valutakursjusteringar och covid-stöd. För helåret uppgick försäljning av varor till 43 634 (31 643) tkr, motsvarande en försäljningsökning om 37,9%. Övriga rörelseintäkter var för helåret 2 770 (622) tkr.
 

Rörelsekostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -18 814 (-50 226) tkr. Kostnader för helåret var -80 010 (-105 983) tkr. 

Kostnader för sålda varor för kvartalet uppgår till -5 890 (-2 254) tkr vilket motsvarar en bruttovinst om 4 302 (3 388) tkr samt en bruttomarginal om 42 % (60 %). Den relativt sett låga bruttovinsten och marginalen för kvartalet förklaras i huvudsak av lagerjusteringar som i sin helhet belastar kvartal 4 istället för att fördelas över tidigare kvartal. Om kostnaden hade fördelats över tidigare kvartal skulle det fjärde kvartalets bruttovinst respektive bruttomarginal ha uppgått till 5 313 tkr respektive 52 %, vilket är i linje med bolagets bruttovinst och marginal för helåret. Detta är något lägre än föregående år vilket är relaterat till, genom förvärvet av Commonsense Israel, ärvda licensaffärer.   

 
Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -8 122 (-43 858) tkr. För helåret är motsvarande resultat -36 857 (-73 688) tkr.


Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2022, till 3 566 (10 153 tkr). 

I och med företrädesemissionen av units som genomfördes i januari 2023 tillförs bolaget ca 55 Mkr före emissionskostnader. Nettobehållning efter betalning av långfristiga skulder samt efter emissionskostnader uppgår till ca 22 Mkr vilket stärker koncernens finansiella ställning och möjliggör för bolaget att fortsätta utveckling av produktportföljen samt växla upp produktion och försäljning inom koncernens alla verksamhetsområden.  

Eget kapital – Koncernens egna kapital per den 31 december 2022 uppgick till 47 091 (52 017) tkr, vilket ger en soliditet om 55 (62) procent.

Skulder – Koncernens skulder uppgick, per den 31 december 2022, till 38 660 (31 483) tkr. Varav kortfristiga uppgår till 35 066 tkr. Av dessa har 19 331 tkr återbetalts i samband med att emissionslikviden erhållits.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 34 (18). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 34 (34). 

RESULTATRÄKNING
Koncern – Peptonic Group
  3 mån3 mån12 mån12 mån
okt-decokt-decjan-decjan-dec
TkrNot2022202120222021
Rörelsens intäkter
Försäljning varor10 1915 64243 63431 643
Övriga rörelseintäkter  1 7336102 770622
Summa 11 9246 25246 40432 265
Rörelsens kostnader
Kostnader för sålda varor-5 890-2 254-20 239-12 573
Övriga externa kostnader1-7 405-14 876-34 186-45 690
Personalkostnader-4 585-8 905-21 922-19 430
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar-885-24 409-3 491-27 055
Övriga rörelsekostnader-49218-172-1 234
Summa rörelsens kostnader-18 814-50 226-80 010-105 983
Rörelseresultat -6 890-43 974-33 606-73 718
Finansiella poster-1 232116-3 25130
Resultat före skatt-8 122-43 858-36 857-73 688
Skatt på periodens resultat0000
Periodens resultat-8 122-43 858-36 857-73 688
BALANSRÄKNING
Koncern – Peptonic Group
31-dec31-dec
TkrNot20222021
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar250 09852 210
Materiella anläggningstillgångar34 2994 204
Finansiella anläggningstillgångar00
Summa anläggningstillgångar  54 39856 414
Omsättningstillgångar  
Varulager15 36810 323
Övriga fordringar8 2675 166
Skattefordringar89524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 064920
Kassa och bank 3 56610 153
Summa omsättningstillgångar  31 35427 086
Summa tillgångar85 75283 500
Eget kapital och skulder
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital24 27419 164
Reserver7 3929 617
Övrigt tillskjutet kapital273 613247 337
Balanserat resultat inkl årets resultat-258 187-224 101
Summa eget kapital  47 09252 017
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder4 1806 219
Räntebärande kortfristiga skulder22 88115 347
Övriga kortfristiga skulder5 7202 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter5 8797 032
Summa kortfristiga skulder  38 66031 483
Summa eget kapital och skulder85 75283 500
Förändring av eget kapital
Peptonic Group
TkrAktiekapitalFond utvecklingsutgifterPågående nyemissionÖverkurs-fond friBalanserat resultatSumma   eget kapital
Ingående balans 1 januari 202116 29111 1862 327240 399-152 383117 820
Årets resultat-73 688-73 688
Överföring till fond-1 5691 5690
Nyemissioner2 873-2 3276 9547 500
Omräkningsdifferens400400
Emissionskostnader-15-15
Utgående balans 31 december 202119 1649 6170247 338-224 10252 017
Ingående balans 1 januari 202219 1649 6170247 338-224 10252 017
Årets resultat-36 857-36 857
Överföring till fond-2 2252 2250
Nyemissioner5 11028 61833 728
Pågående nyemission0
Omräkningsdifferens547547
Emissionskostnader-3 444-3 444
Rättelse av ingående balans 20211 1001 100
Utgående balans 31 december 202224 2747 3920273 613-258 18747 092
Kassaflödesanalys
Peptonic Group
12 mån12 mån
jan-decjan-dec
Tkr20222021
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster-36 857-73 688
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet3 49126 840
Betald skatt00
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital-33 366-46 848
Ökning (-) minskning (+) varulager-5 045-4 190
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar-5 8103 333
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder-3577 365
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten-44 579-40 340
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-987-1 256
Förvärv av materiella anläggningstillgångar0-3 024
Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan0476
Investeringar i finansiella tillgångar00
Koncernjustering värde tillgångar valutapåverkan1 1840
Kassaflöde från investeringsverksamheten197-3 804
Finansieringsverksamhet
Nyemission33 7047 500
Emissionskostnader-3 444-15
Upptagna/amorterade lån7 5347 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten37 79414 985
Årets kassaflöde-6 587-29 159
Summa likvida medel vid årets början10 15339 312
Summa likvida medel vid periodens slut3 56610 153

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen avser att föreslå att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutsrapport, 2022                                                                   2023-02-24

Årsstämma                                                                                    2023-04-20

Delårsrapport januari – mars 2023                                                2023-04-24

Delårsrapport januari – juni 2023                                                 2023-08-11

Delårsrapport januari – september 2023                                      2023-10-24

Bokslutskommuniké för 2023                                                   2024-02-23

Årsstämma hålls 20 april 2023 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se,  senast 3 veckor innan stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post erik.sundquist@peptonicmedical.se.

Stockholm den 24 feb, 2023

Jan Bardell, styrelseordförande                                            Daniel Rudeklint, styrelseledamot

Anders Blom, styrelseledamot                                              Anders Norling, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722 499 043

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm