Rättelse: Peptonics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4

I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes den 10 februari 2023 kl. 15:47 angavs ett felaktigt datum för sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market. Sista dag för handel med BTU är 14 februari 2023. Nedan följer uppdaterat pressmeddelande i sin helhet där rätt datum för sista dag för handel med BTU framgår.

PEPTONIC medical AB:s (”Peptonic” eller ”Bolaget”) företrädesemission, som avslutades den 27 januari 2023, har nu registrerats hos Bolagsverket. Handeln i BTU kommer därför att upphöra och BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner. Peptonics teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 kommer, till följd av registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket, att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 20 februari 2023 och handlas under föjande kortnamn ”PMED TO2”, ”PMED TO3” och ”PMED TO4”.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG-KONG, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 14 februari 2023. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla aktier och teckningsoptioner, vilka beräknas finnas på respektive aktieägares
VP-konto/depå den 20 februari 2023.

Villkor för teckningsoptionerna TO2, TO3 och TO4

Varje teckningsoption av serie TO2, TO3 och TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en mätperiod om tio handelsdagar. Antalet teckningsoptioner uppgår till 196 370 600 teckningsoptioner av serie TO2, 196 370 600 teckningsoptioner av serie TO3 och 196 370 600 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till maximalt cirka 72,7 MSEK genom teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner av serie TO2

Mätperioden för teckningskursen kommer att pågå från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023, teckningskursen för nyttjande är dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,11 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023. Sista dag för handel med teckningoptioner av serie TO2 är 12 maj 2023. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO2 är SE0019354622. 

Teckningsoptioner av serie TO3

Mätperioden för teckningskursen kommer att pågå från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, teckningskursen för nyttjande är dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 16 november 2023. Sista dag för handel med teckningoptioner av serie TO3 är 13 november 2023. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO3 är SE0019354630. 

Teckningsoptioner av serie TO4

Mätperioden för teckningskursen kommer att pågå från och med den 2 april 2024 till och med den 15 april 2024, teckningskursen för nyttjande är dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,14 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 1 maj 2024. Sista dag för handel med teckningoptioner av serie TO4 är 26 april 2024. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO4 är SE0019354648.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om PEPTONIC medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic inom någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.