Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ)

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) hölls den 27 maj 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Fullständigt protokoll från stämman kan laddas ned via länk i slutet på denna kommuniké.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Hans von Celsing, Anna Tenstam, Marianne Östlund och Leni Ekendahl som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Hans von Celsing till ordförande.

Beslutades att välja det revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Valberedning inför årsstämman 2022

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2021 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Kontakt
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Ladda ner fullständigt protokoll från stämman:

Ladda ner protokoll »