Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att utnyttja optionen att förvärva resterande aktier i Lune Group Oy genom en apportemission om ca 12,5 MSEK. I samband med förvärvet av en majoritet av aktierna i Lune Group Oy (”Lune”) erhöll Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) en köpoption att förvärva resterande aktier […]

Report from the extra ordinary shareholder’s meeting in Peptonic Medical (publ)

The extra ordinary shareholder’s meeting resolved to approve the decision by the Board of Directors to exercise the option to acquire the remaining outstanding shares in Lunde Group Oy by way of a directed rights issue at a value or approx. 12.5 MSEK. In conjunction with the acquisition of the majority of the shares in […]

Kallelse till extra bolagsstämma i PEPTONIC medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juli 2020 kl.12.00 i Bolagets lokaler, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma. Anmälan med mera Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 juli 2020 (den […]

Information om utfallet i Peptonic Medicals riktade nyemission och optionsprogram ​​​​​​​

Stockholm den 13 juli, 2020 – Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man genomfört en riktad emission till företagsledning enligt beslut på årsstämman. Vidare har företagsledning, anställda och styrelse tecknat fullt i de två optionsprogram som även de beslutades på årsstämman. Teckning av aktier har skett med 325 363 aktier bonus till ett pris om 1,679 kronor […]

Peptonic utnyttjar option att förvärva resterande aktier i Lune Group Oy och avser att genomföra apportemission om ca 12,5 MSEK

I samband med förvärvet av en majoritet av aktierna i Lune Group Oy (”Lune”) erhöll Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) en köpoption att förvärva resterande aktier i Lune från säljarna. Peptonic har idag meddelat säljarna att man avser att utnyttja köpoptionen. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK baserat på […]

Peptonic exercises the call option to acquire the remaining shares in Lune Group Oy and the board intends to resolve on a share issue against payment in kind of approx. 12.5 MSEK.

In connection with the acquisition of a majority of the shares in Lune Group Oy (“Lune”), Peptonic was granted a call option to acquire the remaining shares in Lune from the sellers. Today, Peptonic notified the sellers that Peptonic intends to exercise the call option. The purchase price for the shares amount to MEUR 1.2 […]