Kallelse till extra bolagsstämma i PEPTONIC medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juli 2020 kl.12.00 i Bolagets lokaler, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 juli 2020 (den s.k. avstämningsdagen), och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda onsdagen den 22 juli 2020, under adress, Peptonic Medical AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, med angivande av ”bolagsstämma”, eller via e-post till info@peptonicmedical.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 juli 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud och information avseende covid-19

Bolaget tar den nuvarande covid-19-situationen på största allvar och uppmanar därför samtliga aktieägare att noga fundera igenom om personlig/fysisk närvaro på stämman är nödvändig. Av det skälet ber Bolaget också ägarna att överväga att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till Bolaget före stämman på info@peptonicmedical.se.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och den kan även laddas ned här:

Ladda ner fullmakt

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 155 143 476 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 155 143 476.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsens föreslår att Dan Markusson väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission
Den 9 juli 2020 fattade styrelsen i Bolaget beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens beslut framgår av Bilaga 1. Styrelsens föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Majoritetskrav

Beslutet enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, det vill säga senast den 14 juli 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress/e-post. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppsala i juli 2020

PEPTONIC medical AB (publ)

Styrelsen
Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.