Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att utnyttja optionen att förvärva resterande aktier i Lune Group Oy genom en apportemission om ca 12,5 MSEK.

I samband med förvärvet av en majoritet av aktierna i Lune Group Oy (”Lune”) erhöll Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) en köpoption att förvärva resterande aktier i Lune från säljarna. Peptonic har 2020-07-07 meddelat säljarna att man avser att utnyttja köpoptionen. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK baserat på en växelkurs om 10,43 SEK/EUR) och betalning ska ske i form av nya aktier i Peptonic. Styrelsen har per den 9 juli 2020 beslutat om en apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Styrelsen har beslutat om en apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Teckningskursen i emissionen är 1,6822 kr per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni 2020 till 7 juli 2020. Betalning för aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 40 befintliga aktier i Lune. Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde av 12 520 031 kronor i Peptonics balansräkning.

Godkännande av styrelsens beslut har på stämman biträtts av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

När förvärvet har genomförts kommer Peptonic äga samtliga utestående aktier i Lune.

Lock up

Säljarna har ingått lock up-åtaganden, även för dessa nya aktier, i detta fall innebär det att Säljarna åtar sig att inte överlåta, pantsätta eller på annat sätt disponera över Vederlagsaktierna under den tid som åtagandet gäller. Lock up-åtagandet gäller för 50 procent av Vederlagsaktierna under nio månader från den 7 juli 2020.

Utspädning och kostnader

Genom nyemissionen enligt ovan ökar aktiekapitalet med totalt 744 277,40 kronor genom emission av totalt 7 442 774 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter nyemissionen kommer att uppgå till 162 586 250. Emissionen innebär därmed en sammanlagd utspädningseffekt för befintliga aktieägare om cirka 4,6 procent.

Kostnaderna för apportemissionen till säljarna förväntas uppgå till totalt cirka 200 TSEK.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.