Peptonic utnyttjar option att förvärva resterande aktier i Lune Group Oy och avser att genomföra apportemission om ca 12,5 MSEK

I samband med förvärvet av en majoritet av aktierna i Lune Group Oy (”Lune”) erhöll Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) en köpoption att förvärva resterande aktier i Lune från säljarna. Peptonic har idag meddelat säljarna att man avser att utnyttja köpoptionen. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK baserat på en växelkurs om 10,43 SEK/EUR) och betalning ska ske i form av nya aktier i Peptonic. Styrelsen avser därför att inom kort besluta om en apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen avser också att kalla till en extra bolagsstämma under juli månad för att föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens emissionsbeslut.

Peptonic meddelade den 14 maj 2020 att Peptonic ingått ett avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune. Förvärvet genomfördes den 3 juni 2020. I samband med förvärvet erhöll Peptonic en köpoption som innebär att Peptonic har rätt att förvärva resterande aktier i Lune från Säljarna under en treårsperiod efter tillträdet till samma värdering. Peptonic har idag meddelat säljarna att man avser att utnyttja köpoptionen. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK) och betalning ska ske i form av nya aktier i Peptonic.

Styrelsen avser därför att besluta om en apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Teckningskursen i emissionen är 1,6822 kr per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni 2020 till 7 juli 2020. Betalning för aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 40 befintliga aktier i Lune. Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde av 12 520 031 kronor i Peptonics balansräkning.

Styrelsen avser också att kalla till en extra bolagsstämma under juli månad för att föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens emissionsbeslut. Godkännande av styrelsens beslut förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

När förvärvet har genomförts kommer Peptonic äga samtliga utestående aktier i Lune.

Utspädning och kostnader

Genom nyemissionen enligt ovan ökar aktiekapitalet med totalt 744 277,40 kronor genom emission av totalt 7 442 774 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter nyemissionen kommer att uppgå till 162 586 250. Emissionen innebär därmed en sammanlagd utspädningseffekt för befintliga aktieägare om cirka 4,6 procent.

Kostnaderna för apportemissionen till säljarna förväntas uppgå till totalt cirka 200 TSEK.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020.


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se