Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019

Årsstämma i Peptonic Medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 30 juni 2020 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten enligt den fastställda resultaträkningen överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelseordföranden skulle erhålla 150 000 kr i arvode och att de övriga ledamöterna skulle erhålla 75 000 kr i arvode vardera.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, nyvälja Anna Tenstam och omvälja Hans von Celsing, Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Hans von Celsing valdes även som ordförande. Inga suppleanter valdes.

Bolagsstämman beslutade att omvälja KPMG som revisor med Michael Brunosson som huvudansvarig revisor.

E. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

F. Beslut om riktad nyemission av aktier till företagsledningen som del av bonusprogram för 2019

Beslutades att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 65 072,50 kronor genom en nyemission av högst 650 725 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Johan Inborr med maximalt 269 446 aktier, Dan Markusson med maximalt 223 447 aktier och Erik Sundquist med maximalt 157 832 aktier.

G. Beslut om införande av incitamentsprogram till nyckelpersoner

Beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vd, övrig företagsledning och anställda i Bolaget genom att dessa ges rätt att teckna teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade att ge ut högst 3 500 000 teckningsoptioner, rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma;

  1. Vd Johan Inborr om 1 700 000 optioner.
  2. Övrig företagsledning – Dan Markusson och Erik Sundquist om 850 000 optioner vardera, totalt 1 700 000 optioner.
  3. Till Nikolina Spolén om 100 000 optioner.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ovanstående tagare i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.

H. Beslut om införande av incitamentsprogram till styrelsen

Beslutades att anta Vidarstiftelsen förslag att ge ut högst 1 500 000 teckningsoptioner.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma valda ordinarie ledamöter på denna årsstämma, där styrelseordförande får teckna dubbelt så mycket som övriga ledamöter, totalt får högst 1 500 000 optioner tecknas.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Vidarstiftelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ovanstående tagare i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.

Peptonic Medical AB (publ)
Styrelsen
Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se