Valberedning inför 2023 i Peptonic Medical AB (publ)

Vid årsstämman den 24 maj 2022 beslutades att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

·         Julian Aleksov föreslagen av Maida Vale Capital AB

·         Hans Derninger föreslagen av Vidarstiftelsen

·         Heli Kurjanen

Aktieägare som föreslagit ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 32,2 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig. 

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2023 avseende val av stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning till revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för bildande av valberedning inför årsstämman 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till valberedningen är välkomna att göra det till Peptonic Medical AB (publ), Att: Valberedningen, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, alternativt via e-post till info@peptonicmedical.se Att: Valberedningen. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast 1 februari 2023.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på Bolagets webbplats. Årsstämman i Peptonic Medical AB (publ) planeras att hållas den 20 april 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Bardell, styrelsens ordförande, Peptonic Medical AB (publ), +46 8 530 20 110

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.