Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB har hållit extra bolagsstämma den 9 januari 2023, varvid följande beslut fattades.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för antalet aktier beslutade stämman att anta samtliga tre förslag till ny bolagsordning som presenterades, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de tre förslagen, baserat på vad styrelsen finner lämpligast efter beaktande av hur många units som tecknats och tilldelats i nedan angivna emission.

De tre antagna förslagen innebär följande möjliga ändringar för antalet aktier:

• Alternativ A: Antalet aktier skall vara lägst 1 165 169 011 och högst 4 660 676 044. • Alternativ B: Antalet aktier skall vara lägst 1 019 522 884 och högst 4 078 091 536. • Alternativ C: Antalet aktier skall vara lägst 825 328 049 och högst 3 301 312 196.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen i Peptonic Medical AB, org.nr 556776-3064 beslutade den 6 december 2022, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av minst 26 008 236 och högst 242 743 544 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor. Varje (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner varav en (1) teckningsoption är av serie TO2, en (1) teckningsoption är av serie TO3 och en (1) teckningsoption är av serie TO4. Detta innebär att minst 104 032 948 och högst 970 974 176 nya aktier och minst 78 024 711 och högst 728 230 632 nya teckningsoptioner kan ges ut, varav en tredjedel av ökningen i antalet teckningsoptioner är hänförlig till respektive serie av teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 0,28 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,07 kronor per aktie (kvotvärde). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje (1) teckningsoption av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 11 öre. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023.

Varje (1) teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 16 november 2023.

Varje (1) teckningsoption av serie TO4 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 15 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,14 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2

ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 1 maj 2024.

Minskning av aktiekapitalet #1

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital minskas med 3 öre per aktie, totalt 7 282 306,32 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 10 öre till 7 öre per aktie. Beslutet är villkorat av att emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare registreras hos Bolagsverket.

Minskning av aktiekapitalet #2

Utöver beslutet om minskning av aktiekapitalet #1 ovan, beslutade stämman om minskning av bolagets aktiekapital med högst 60 685 886 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska fastställas till ett belopp motsvarande den del av aktiekapitalets ökning i ovan angivna emission som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier minus minskningsbeloppets storlek enligt beslut om minskning av aktiekapitalet #1 ovan, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner till dem som agerat garanter i den ovan angivna emission. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att Bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission.

Nyval av styrelseledamot/-ledamöter

Susanne Axelsson har meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag som ledamot av styrelsen i samband med stämman och tackades för sitt arbete i styrelsen.

Stämman beslutade om nyval av Anders Blom och Daniel Rudeklint som ordinarie styrelseledamöter.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.