Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjades till cirka 74,8 procent och Peptonic tillförs cirka 10,3 MSEK

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner”). Totalt tecknades 146 953 745 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie, innebärandes att cirka 74,8 procent av de utestående Teckningsoptionerna utnyttjades för teckning av nya aktier. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Peptonic cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 0,5 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG-KONG, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna löpte under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av Teckningsoptionerna var 0,07 SEK.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 3 673 843,63 SEK, från 25 705 648,60 SEK till 29 379 492,23 SEK och antalet aktier med 146 953 745, från 1 028 225 944 till 1 175 179 689 aktier. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till motsvarande cirka 12,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic inom någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-23 19:22 CET.