Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ)

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) hölls den 24 maj 2023 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 050 000 kronor. Arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och arvode om 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Anders Norling, Daniel Rudeklint och Anders Blom som styrelseledamöter samt nyval av Anna Stinger och Tarek Schoeb. Årsstämman beslutade att utse Anders Blom till ordförande.

Beslutades att välja det revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Valberedning inför årsstämman 2024

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning inför årsstämman 2024 som utses enligt följande principer. 

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. 

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. 

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras. 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2024.

a)                   Val av ordförande vid stämman.

b)                   Fastställande av antal styrelseledamöter.

c)                   Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.

d)                   Fastställande av arvoden till revisorer.

e)                   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

f)                    Val av revisorer.

g)                   Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp verksamheten i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” bygger på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara mensskydd och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm. Mer information om Peptonic Medical finns på www.peptonicmedical.se.