Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Peptonic är idag, den 12 maj

Idag, den 12 maj 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner”) i PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 17 maj 2023. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Peptonic till en teckningskurs om 0,07 SEK.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

Struktur: För varje en (1) teckningsoption av serie TO2 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Bolaget

Nyttjandeperiod: 3 maj 2023 – 17 maj 2023

Teckningskurs: 0,07 SEK per aktie

Emissionsvolym: 196 370 600 teckningsoptioner berättigar till teckning av 196 370 600 nya aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK, före emissionskostnader

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 12 maj 2023

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 4 909 265,00 SEK, från 25 705 648,60 SEK till 30 614 913,60 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 196 370 600 aktier, från 1 028 225 944 aktier till 1 224 596 544 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 16,04 procent av antalet aktier och röster i Bolaget

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 17 maj 2023, alternativt avyttras senast den 12 maj 2023, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att de aktivt nyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 17 maj 2023. Innehavare av Teckningsoptioner via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic inom någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av PEPTONIC medical AB (”Bolaget”) webbplats är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepappren” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
  2. Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.