PM: Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen för Peptonic Medical AB har inför årsstämman den 27 maj 2021 bestått av Juhani Selvani, Vidarstiftelsen, Heli Kurjanen, Mika Kurjanen, Kerstin Uvnäs Moberg och Richard Bagge. De fyra förstnämnda representerar fyra aktieägare i bolaget med sammanlagt ca 25% av rösterna. Den sistnämnde är oberoende och har utsetts av styrelsen till ordförande i valberedningen. Sammankallande i valberedningen har varit Leni Ekendahl. Efter en tids diskussioner har valberedningen valt att lägga fram följande förslag.

  • Att advokat Mattias Prage väljs till ordförande för årsstämman.
  • Att arvoden för styrelsen lämnas oförändrade, dvs 75 000 kr för ledamöter och 150 000 kr till ordförande samt att revisorerna ersätts på löpande räkning.
  • Att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och till ledamöter föreslås omval av Hans von Celsing, Leni Ekendahl, Marianne Östlund och Anna Tenstam, med den förstnämnde som ordförande.
  • Att KPMG väljs till revisor.
  • Att styrelsens ordförande vid slutet av Q3 2021 omber representanter för bolagets tre största aktieägare att vid den tidpunkten att bilda valberedning inför årsstämman 2022.

Vidarstiftelsen har reserverat sig mot förslaget.

Valberedningen påminner om att poströstning kommer att gälla för årsstämman 2021. För detaljer kring hur poströstningsförfarandet går till hänvisas till kallelsen av den 28 april 2021 som finns på www.spotlightmarket.com och på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se.

Stockholm den 18 maj 2021

Richard Bagge
Sammankallande i valberedningen i Peptonic 2021
Tel: 0708 797 797
E-post: richardbagge@hotmail.com

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 12:03 CET.