Peptonic Medical ingår avtal om förvärv av alla tillgångar i det israeliska bolaget CommonSense Ltd (exklusive banktillgodohavanden och kundfordringar).

I förvärvet ingår även det USA-registrerade dotterbolaget CommonSense Marketing Inc med säte i New York. Föregående år hade CommenSense en omsättning motsvarande ca 2 miljoner US-dollar. CommonSense Ltd har stått under offentlig förvaltning (rekonstruktion) sedan början av juli 2021. För förvärvet utgår en ersättning om 300 TUSD plus lager på 75 TUSD. Förvärvet inklusive kostnader beräknas kosta cirka 500 TUSD (4,4 MSEK). Likviden skall erläggas under oktober 2021.

CommonSense har två produkter inom den växande kategorin självdiagnos – VS-Sense för att detektera bakteriell vaginos (vaginala flytningar) och Al-Sense för att upptäcka fostervattenläckage under sista delen av en graviditet. Peptonic ser en stor potential i båda produktområdena. Lösningarna har omfattande klinisk bevisning och patentskydd och är unika då användaren själv kan avläsa provet med en omedelbar feedback avseende resultatet. Vad gäller Al-Sense finns ingen motsvarande metod på marknaden varför den bedöms ha den största långsiktiga potentialen.

CommonSense Ltd ställdes under offentlig förvaltning av Haifa court 2021-07-07. Bakomliggande orsak är en ägartvist där man inte kommit överens om hur CommonSense skall drivas framåt. I mitten av juli beslutade Peptonic att genomföra en kartläggning av CommonSense för att utreda ett möjligt förvärv. Analysen mynnade ut i ett beslut att ge ett bud på inkråmet i CommonSense Ltd, i budet ingick dotterbolaget i USA i sin helhet. I det amerikanska dotterbolaget ingår en kassa om drygt 100 TUSD i början av september. I affären förbinder Peptonic sig att starta upp ett israeliskt dotterbolag och från detta överta personal, hyresavtal, kontrakt, patent, licenser och det amerikanske dotterbolaget.

Peptonic har identifierat en serie värden, vilka ligger till grund för förvärvsbeslutet;

  • CommonSense portfölj stämmer väl överens med långsiktigt mål för varumärket VagiVital där avsikten är att erbjuda kliniskt beprövad intim egenvård som möjliggör diagnos, behandling samt produkter för förebyggande vård.
  • Det stämmer vidare väl med bolagets avsikt att bredda portföljen med relevanta produkter för ökad attraktionskraft hos internationella marknadspartners.
  • Det finns ett stort behov av denna typ av produkter på marknaden, dvs självdiagnostik där användaren omedelbart får resultatet. Detta vederläggs av att man har flera stora internationella företag som kunder. Där märks bland annat Exeltis, Bayer, CVS, Walgreens och Primalabs. En del av dessa partners säljer CommonSense produkter under egna varumärken.
  • Regulatoriska värden och strategier. VS-Sense är CE-märkt och även godkänd i USA enligt 510(K). Al-Sense är också CE-märkt. Al-Sense kan skilja på läckage av urin och fostervatten. Al-Sense besparar därmed kvinnan oro och vården många onödiga besök, vilket bekräftats i en oberoende NICE-rapport i England samt vid intervjuer med professionen under kartläggningens gång. Det anses att Al-Sense borde vara en standardprodukt inom förlossningsvården. Al-Sense är ännu inte godkänt av FDA i USA, dock föreligger en väl upparbetad plan för att få ett 510(K)-godkännande.
  • Common Sense har haft pågående verksamhet under hela förvärvstiden och nya ordrar har kommit in. Förvaltaren har beräknat att den månatliga förlusten varit begränsad.
  • Det finns innovations- och teknologisk höjd i CommonSense produkter, vilket speglas i en diger patentportfölj. Al-Sense har lång tid kvar på sina senaste patent. Vidare finns det en värdefull Know-How inom självdiagnostik, med en intressant utvecklingspotential. Bland framtida projekt finns bland annat en produkt för att kunna avläsa urinvägsinfektioner.
  • Israeliska bolag inom MedTech har högt renommé internationellt. Personalen har hög kompentens. Då befintlig personal i CommonSense Israel har röstat på Peptonic som övertagare är bedömningen att personal önskar finnas kvar och kommer vara fortsatt motiverade.
  • Organisatoriskt görs det blivande dotterbolaget i Israel till en produktions- och utvecklingsenhet. Sälj- och marknadsföringsarbetet kommer att drivas av Peptonics befintliga organisation i USA och Europa vilket medför samordningsvinster.
  • De tidigare ägarna, en huvudägarfamilj i USA och en investerargrupp i Hong Kong har under drygt 10 år investerat totalt 330 MSEK i detta bolag. En stor del av dessa pengar har lagts på utveckling, produktion och IP vilket genererat värdefulla tillgångar. Det är Peptonics bedömning att ägartvisten i kombination med den försvårande inverkan Covid-19 haft på utvärderingsmöjligheter öppnat för ett förvärv med en prislapp långt under gängse normer.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-06 16:55 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD
Mobil: +46 722 499043
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Dan Markusson, CFO/COO,
Mobil: +46 768550200
E-post: dan.markusson@peptonicmedical.se


About VagiVital® AktivGel

VagiVital® AktivGel is a patent pending hormone free self-care product for the treatment of vaginal atrophy and vaginal dryness. The product has been tested in randomised clinical studies (vaginal atrophy) with very positive results both for objective (vaginal pH and proportion of superficial cells in the vaginal mucosa) and subjective (most bothersome symptoms, such as vaginal dryness, vaginal irritation/itching, dyspareunia and dysuria) parameters. The magnitude of symptom relief is on par with that demonstrated with e.g. prescription estrogen based products on the market today. It was very well tolerated and caused no serious adverse effects.

VagiVital® AktivGel was launched in Sweden as a non-prescription self-care product in July 2018. In April 2021 VagiVital® Moisturizing V Cleanser was added under the VagiVital® brand. (see www.vagivital.com).

About Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) is an innovative biomedical company that conducts research, develops and sells products in the field of women’s health. Our vision is to offer safe and effective treatments for women-specific diseases, medical conditions and well being. Peptonic Medical launched VagiVital® AktivGel in July 2018. This is a hormone-free product for the treatment of vaginal atrophy and vaginal dryness. The company’s development program also includes Vagitocin® – a product that contains oxytocin for the treatment of vaginal atrophy. The development of Vagitocin® has been put on hold.

The company was founded in 2009 and the share has been traded since 2014 on Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, short code: PMED) in Stockholm.

Since August 2020, Lune Group Oy Ltd. is a wholly owned subsidiary of Peptonic Medical. The company’s business concept is to lead a menstrual revolution in a positive spirit. By focusing on sustainable development, environmental issues and the promotion of sexual health, the company is evolving taking the lead as a green intimate care company. For more information about Lunette®, visit www.lunette.com.