Peptonic Medical avser genomföra en företrädesemission om ca 42 MSEK och upptar lånefinansiering

Peptonic Medical AB (publ) (”PMED” eller ”Bolaget”) offentliggör idag den 4 november 2021 avsikten att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Unit”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Emissionslikviden från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av produktserierna VagiVital och Lunettes samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier.

Företrädesemissionen, som omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen, förväntas tillföra Bolaget högst cirka 42 MSEK och kräver beslut från extra bolagsstämma. Bolagets styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma den 16 december 2021 vilken föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen enligt nedanstående villkor samt fastställa tidpunkt för Företrädesemissionens genomförande.

Bolaget har idag även ingått avtal om bryggfinansiering med Vidarstiftelsen innefattande en låneram om sammanlagt 25 MSEK där 10 MSEK har utnyttjats. Lånet löper med 7 % årlig ränta och skall återbetalas i samband med att Företrädesemissonen avslutas. Företrädesemissionen ska genomföras så snart som möjligt, vilket beräknas bli under första kvartalet 2022.

Sammanfattning av föreslagna emissionsvillkor

 • Nio (9) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.
 • Varje en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen bestämd av styrelsen, erhåller aktieägare i PMED en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen bestäms senare av styrelsen.
 • Teckningskursen kommer fastställas till 1,98 SEK per Unit, motsvarande 0,66 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs PMED cirka 42,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Vidarstiftelsen, där en ersättning utgår med 7% av garantin för åtagandet exklusive egen pro-rata andel om 13,89%.
 • För det fall Företrädesemissionen övertecknas, i syfte att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och ökad ägarspridning, kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) som vid full teckning tillför Bolaget ytterligare cirka 6 MSEK. Övertilldelningsoptionen kan även användas som garantiersättning till Vidarstiftelsen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs PMED ytterligare cirka 5,9 MSEK, motsvarande 14 procent av Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen inklusive övertilldelningen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 191 639 642 till 255 519 521 innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 387 987,90 SEK.
 • Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 9 000 000 aktier från 255 519 521 till 264 519 521 innebärande en ökning av aktiekapitalet med 900 000 SEK.
 • Teckningsoptionen (TO1) har inlösen mellan den 14 – 25 november 2022 och kan ge ytterligare 24 – 48 MSEK vid full teckning om även övertilldelningen utnyttjas.
 • Teckningskurs: En (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70% av Volymvägt genomsnittspris (VWAP) för PMED:s aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår 2022-11-11. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149% av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie.
 • Totalt kommer maximalt 45 586 586 aktier att emitteras med TO1 som grund. Vilket kan inbringa från 24 293 293 SEK till 48 586 587 SEK vid nyttjandet. Totalt kommer det efter företrädesemissionen inklusive övertilldelning och efter fullt utnyttjande av TO1 finnas 310 106 107 aktier, med ett aktiekapital om 30 110 610,70 SEK. Jämfört med idag 191 639 642 aktier, en total ökning med 118 466 465 aktier.
 • Handel kommer att tas upp för TO1 på Spotlight Stockmarket.

Bakgrund och Motiv

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.

Emissionslikviden från förestående Företrädesemission huvudsakligen att användas för kostnader i samband med förvärvet av Common Sense tillgångar och att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av VagiVital och Lunette samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och teckningsoptionerna, planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

 1. Förvärv och uppstart av Common Sense tillgångar (cirka 50 % av emissionsbeloppet)
 2. Marknadsutveckling (cirka 30 % av emissionsbeloppet)
 3. Drift av bolaget (cirka 10 % av emissionsbeloppet)
 4. Produktutveckling (cirka 10 % av emissionsbeloppet)

Kommentar från Erik Sundquist, VD Peptonic Medical

Under sommaren har vi kommunicerat att en viktig del av Peptonics tillväxtstrategi är en relevant och accelererad breddning av bolagets portfölj inom V-Care. Vi gör det genom en kombination av egen utveckling och förvärv. Som en del av denna strategi ser vi mycket positivt på nyss genomfört förvärv av Common Sense. Produkterna kommer att stärka framför allt den medicinska delen av vår portfölj och öka vår attraktionskraft i en internationell expansion. För att lyckas med expansionen krävs starka och långsiktiga ägare varför vi är mycket stärkta över att Vidarstiftelsen aktivt fortsätter att investera och stödja Peptonics utveckling.

Kommentar från Anders Kumlander, Ordförande Vidarstiftelsen

Peptonics fokus på underprioriterad kvinnohälsa och med en produkt som avlastar sjukvårdssystemet tar bolaget nästa steg. Bolagets förvärv av Common Sense tycker vi är helt i linje med den tillväxtstrategi bolaget nu satt upp och stödjer med stor tilltro bolagets fortsatta expansion. Vår investering i Peptonic är långsiktig och vi ser mycket positivt på den.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 191 639 642 till 255 519 522 innebärande en ökning av aktiekapitalet med 6 387 988 SEK. I det fall även Övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer antalet aktier att öka med ytterligare 9 000 000 och aktiekapitalet öka med ytterligare 900 000 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 48 586 586 aktier, vilket vid totalt utnyttjande ger 313 106 108 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 858 658 SEK.

Prospekt

Prospekt beräknas offentliggöras omkring första kvartalet 2022. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i PMED prospekt som publiceras på Bolagets och Partner Fondkommissions respektive hemsidor (www.peptonicmedical.se, www.partnerfk.se).

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i transaktionen, Advokatfirman Lindahls är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist VD, Peptonic Medical AB (publ)
Tel: +46 – (0)722 499043
E-mail: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-04 17:28 CET.


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.