Delårsrapport för perioden januari 2021 – september 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED).

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2021 kvartal 3 (jul-sep)

  • Omsättning produkter 7 234 (9 260) KSEK
  • Bruttovinst 4 493 (6 228) KSEK, 62% (67%)
  • Rörelseresultat -9 853 (-7 264) KSEK
  • Resultat per aktie -0,05 (-0,04) SEK

2021 första 9 månaderna (jan-sep)

  • Omsättning produkter 28 949 (13 732) KSEK
  • Bruttovinst 16 060 (9 608) KSEK, 55% (63%)
  • Rörelseresultat -28 780 (-20 257) KSEK
  • Resultat per aktie -0,15 (-0,12) SEK

VD har ordet

Vad gäller försäljningen växer VagiVital med +53% jämfört med motsvarande period föregående år (1 179 KSEK vs 769 KSEK). Den digitala försäljningen för VagiVital växer med +145% i samma jämförelse. I en jämförelse med föregående kvartal motsvarar digital försäljningsökning +66%. Värt att notera är att Sverige gör en all time high för ett enskilt kvartal då även apoteks-försäljningen gått mycket bra. Under kvartalet har Apotek Hjärtat tagit in VagiVital Moisturizing V Cleanser i sitt sortiment online och Peptonic räknar med att fler apotekskedjor gör det framgent. Det visar att Peptonics satsning på ett utökat sortiment är viktig och värdefull. Bolaget räknar med att hemmamarknaden för VagiVital visar ett positivt resultat 2022.

Lunette har haft ett utmanande kvartal försäljningsmässigt med -30% jämfört med föregående period 2020. Noteras bör att motsvarande period föregående år var ett mycket starkt kvartal. Oavsett det var kvartal tre 2021 för Lunette under bolagets förväntningar. Antalet googlesökningar på menskoppar har generellt gått ned de senaste månaderna. Detta ses som en förklaring till minskad försäljning, ökad konkurrens en annan, en tredje att bolaget har utmaningar i Australien där dialog med en ny potentiell distributör pågår. Försäljningen till Australien väntas ta fart igen 2022. Hemmamarknaden Finland, där Lunette fortsatt har en stark position och starka distributionskanaler, går fortsatt bra. Hemmamarknaden Finland förväntas växa på helår 2021 jämfört med 2020.

Som tidigare kommunicerats behöver Lunettes erbjudande breddas från att enbart vara ett varumärke för menskoppar till att vara ett varumärke för hållbart intimt välmående. Arbete med detta pågår och i slutet av kvartalet gjordes bland annat en intimtvätt tillgänglig för kunder i Lunettes nätbutiker. Introduktion i distributionsled pågår och fler produkter är under framtagande för att introduceras under de närmaste nio månaderna. Bolaget räknar med att fortsatt breddning kommer att leda till att varumärket Lunette återigen kommer att växa. Ursprungligt mål att visa tillväxt 2021 gentemot 2020 kan, med ett sämre q3 än förväntat, bli utmanande att nå, men målet kvarstår. Från 2022 avser Peptonic att skapa tillväxt för varumärket.

Det tredje kvartalet innebär en resultatförbättring med 2.4 MSEK (+20%) jämfört med föregående kvartal. Det kostnadseffektiviseringsprogram som initierades under sommaren har börjat ge effekt. I kostnadsmassan ligger bland annat förberedelser för USA-lansering, marknadsföring, extraordinära kostnader gällande omstrukturering om -750 KSEK samt kostnader för fortsatt arbete med att få tillbaka utestående skuld från tidigare distributör Yuanjia Bio i Kina.

Vad gäller arbetet med kostnadseffektivisering har de två affärsområdena VagiVital respektive Lunette slagits ihop till en global marknadsdelning och säljarbetet görs nu av regionsorganisationer som hanterar bolagets samtliga varumärken. De organisatoriska synergieffekterna har gjort att bolaget kunnat spara väsentligt på externa konsultkostnader samt gjort besparingar i form av reducerad personalstyrka. Besparingarna motsvarar 6 MSEK på helår. Säljorganisationen kommer även att sälja Common Sense produkter, vilket innebär ytterligare samordningsvinster då Common Sense tidigare hade en egen säljorganisation. Kostnadseffektiviseringsarbetet innebär även att bolaget kommer att satsa på färre egna marknader med en fortsatt målsättning att öka antalet solida internationella partners istället.

Peptonics vision och huvudmålsättning är att erbjuda kvinnor tillgänglig och kliniskt bevisad egenvård. Detta efter principen diagnosticera, behandla, förebygg/förstärk. I ett större perspektiv är avsikten att avlasta sjukvårdssystem världen över.

Mot bakgrund av det är vi mycket glada över det nyss genomförda förvärvet av det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat och säljer två patenterade och ledande produkter inom området självdiagnos. Den ena är ett självtest för självdiagnos av bakteriell vaginos och den andra ett självtest som kan differentiera mellan diffusa läckage av urin respektive fostervattenavgång hos gravida kvinnor. I det senare fallet är det viktigt att den gravida kvinnan kommer till en gynekolog för att undvika risk för utveckling av infektioner. Bland kunderna finns Bayer, Exeltis, Primalabs, Walmart, Walgreens och CVS. En del säljer under eget varumärke och en del Common Sense varumärken. I samband med covid 19 har det utvecklats en större acceptans för självtestning vilket gör att området växer.

Utöver förvärvet av Common Sense har Peptonic i kvartalet initierat en klinisk studie mot svampinfektioner vid Karolinska sjukhuset. En viktig målsättning är också att bredda portföljen vidare med behandlingar mot bakteriell vaginos och vestibulit, detta kan ske genom egen utveckling, inlicensiering eller ytterligare förvärv. Ett explorativt arbete med detta pågår. I Common Sense finns också ett utvecklingsprojekt som utvärderar möjligheterna att nyttja bolagets teknologi för självdiagnos av urinvägsinfektioner. Vi räknar med att portföljbreddningen ökar vår attraktionskraft i förhandlingar med potentiella distributörer samt utgör en dörröppnare för tätare dialog med professionen.

Vad gäller Kina pågår processen fortsatt för att i skiljedom få tillbaka utestående skuld om ca 4.4 MSEK. Peptonic är också i dialog med möjliga alternativa partners för den kinesiska marknaden. Det är för tidigt att säga om någon av dessa dialoger kommer att landa i ett avtal. Med en stark partner kommer Peptonic att starta sin satsning på Kina igen, så länge Peptonic bedömer att man inte har det kommer fokus att ligga på att bygga affären i andra marknader först och ta sig an Kina i ett senare skede.

Lanseringen i USA har skjutits upp till första kvartalet 2022. Anledningen är att Orion Corporation i Finland fått problem med den utrustning som används vid tillverkningen av VagiVital AktivGel. Utrustningen skall nu repareras. Avsikten är att göra en initial lansering digitalt för att med den kunskapen som grund signa en partner som kan bygga försäljningen i USA brett. Uppdraget för Peptonics USA-organisation har också utökats i och med förvärvet av Common Sense med ett antal mycket viktiga kunder.

Fermata har under innevarande kvartal initierat sitt marknadstest av VagiVital i Japan. Faller det väl ut de närmaste månaderna kommer förhandlingar om ett möjligt utökat avtal att initieras.

Revisage i Polen och Adexilis i Ungern, Slovakien och Kroatien har inte lanserat VagiVitals produkter ännu då man upplevt att Covid 19 försvårat möjligheterna att göra detta effektivt.

Referensmodeller för uppbyggnad av affären runt ovan nämnda bolagsvision skapas i hemmamarknaderna Sverige och Finland. Marknaderna står för 30% av Peptonics globala försäljning. Lunette i Finland är redan lönsam och VagiVital blir det i Sverige 2022. Affärsmodellerna har skapats genom ett holistiskt tillvägagångssätt med främst digital marknadsföring och en kombination av distribution i fysiska och digitala kanaler (egna och partners). Det har också gjort hemmamarknaderna mindre sårbara för pandemin. Kommunikationsmässigt har strategin varit att sticka ut och hjälpa kvinnor genom att bryta tabun och därmed också öka kategorins storlek som helhet. Det tar tid och kostar pengar att bygga konsumentvarumärken, modellerna i Sverige och Finland visar att det går med Peptonics varumärken.

För att expandera affären internationellt kostnadseffektivare är strategin framåt ett ökat fokus på att attrahera och signera avtal med solida distributörer i lokala marknader. Peptonic gör det med en relevant breddning av portföljen enligt ovan samt en bättre paketering av referensmodellerna i Sverige och Finland. Med en snabbt ökad konkurrens digitalt kommer bolaget att fokusera på ett färre antal nätbutiker framöver, också det med avsikten att expandera på ett effektivare sätt.

För ordningens skull vill bolaget informera att den förundersökning som Ekobrottsmyndigheten inledde i september 2020 rörande grovt insiderbrott fortsatt pågår. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

Bromma, den 10 november 2021

Erik Sundquist, VD


Finansiell information

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 7 234 (9 260) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet -52 (43) KSEK. De första nio månaderna uppgick försäljning av varor till 28 949 (13 732) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden -43 (70) KSEK.

Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -17 038 (-17 133) KSEK. Kostnaderna för de nio första månaderna var -57 686 (-35 485). Under de nio första månaderna har kostnader för produkter varit -12 888 (-4 124) KSEK. Under andra kvartalet har en reservering för beräknad negativ vinstavräkning för affärer i Kina belastat övriga kostnader med 1 400 KSEK, vidare finns en omstruktureringskostnad om 500 KSEK, totalt har 1 900 KSEK belastat kvartalet och halvåret.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -9 853 (-7 273) KSEK. För årets nio första månader är motsvarande resultat -28 936 (-20 270) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2021, till 10 009 (25 379) KSEK. Under de nio månaderna har bolaget fått in netto 7 500 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september uppgick till 72 349 (81 910) KSEK, vilket ger en soliditet om 87 (92) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 500 KSEK genom den riktade kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Skulder – Bolagets skulder uppgick, per den 30 september 2021, till 10 576 (7 320) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 18 (5). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 17 (16). Utöver detta finns från 2018 en kvalitetschef inhyrda som konsult, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 14 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september 2021 var 191 639 642 (162 911 613) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, ladda ner kommunikén som PDF:

Ladda ner rapporten (PDF) »

Granskning och försäkran

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké 2022-02-25

Stockholm den 10 november, 2021
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB.
Tel: +46 722499043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.

Ladda ner rapporten (PDF) »