Peptonic Medical AB offentliggör utfall i företrädesemission – tecknades till ca 268 %

Styrelsen i Peptonic Medical AB (”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 25,4 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 19 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 15 december 2020 (”Företrädesemissionen”), har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 21 775 059 aktier, motsvarande ca 94 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 40 642 271 aktier, motsvarande ca 175 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 268 %. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 25,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 23 273 087 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 1–15 december 2020. Teckningskursen uppgick till 1,09 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 268 %, varav 93,6 % med stöd av teckningsrätter och 174,6 % utan stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 25,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som uppgick till ca 0,7 MSEK (2,8%).

”Vi är enormt stolta och glada över att intresset i Peptonic är så stort. Utfallet av emissionen blev så bra som vi kunde ha önskat oss. Tillskottet i kassan gör att vi kan fortsätta satsa på både nylanseringar och på att bredda vår portfölj med flera produkter som förbättrar kvinnors hälsa och välmående”, säger Johan Inborr, VD i Peptonic.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 19 november 2020. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 21 december 2020. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 327 308,70 SEK, från 16 291 161,30 SEK till 18 618 470,00 SEK och antalet aktier kommer att öka med 23 273 087 aktier, från 162 911 613 aktier till 186 184 700 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 12,5 %.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet ”PMED BTA” (ISIN-kod: SE0015222377) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 5, 2021.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det informationsmemorandum som offentliggjordes den 26 november 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I PEPTONIC MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020.


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se