Peptonic Medical AB genomför företrädesemission om cirka 25,4 MSEK

Styrelsen för Peptonic Medical AB (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Teckningstiden löper under perioden 1–15 december 2020. Teckningskursen uppgår till 1,09 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 25,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,7 MSEK, motsvarande ca 14,6 % av Företrädesemissionen. Bolaget har inför förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part.

Bakgrund och motiv

Peptonic Medical har under det senaste året uppnått flera framgångar med att kommersialisera Bolagets produkter genom bl.a. nya distributionsavtal och lanseringar via nätbutik i Danmark och Norge samt etablering på internationella marknader, så som England, Kina och Finland. Peptonic Medical har därtill uppnått framgångar på hemmamarknaden med VagiVital® där produkten var den näst mest sålda produkten inom näthandeln i Sverige inom kategorin hormonfritt under 2019.

En viktig del i Bolagets affärsidé är att växa genom att utöka produktportföljen inom kvinnohälsa t.ex. genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. Mot denna bakgrund förvärvades det finska bolaget Lune Group Oy under 2020. Lune Group Oy tillverkar och marknadsför menskoppar över hela världen under varumärket Lunette® och genom detta förvärv tog Peptonic Medical ett stort och viktigt steg i dess ambition att skapa ett globalt s.k. FemTech-bolag.

Peptonic Medical har inlett processen för en lansering i USA och lämnade i februari 2020 in en ansökan till FDA om tillstånd för marknadsföring av produkten VagiVital® i landet. Marknadsgodkännandet erhölls den 11 november 2020. Godkännandet möjliggör den första lanseringen i USA av Peptonic Medicals hälsoprodukter för kvinnor. I syfte att fortsätta utveckla bolagets produktportfölj och, framför allt, genomföra en lansering i USA genomför Bolaget föreliggande Företrädesemission. Erbjudandet genomförs således i expansionssyfte.

Bolaget avser använda emissionslikviden från Erbjudandet till huvudsakligen följande ändamål.

Förberedelser och lansering av VagiVital® i USA35%
Genomförandet av kliniska studier avseende vestibulit, svampinfektioner och bakteriell vaginos med tillhörande utveckling av IP-rättigheter20%
Utveckling av Bolagets onlineförsäljning15%
Lansering av intimtvätt/cleanser10%
Lansering av nya produkter i VagiVital och Lunette-serien10%
Rekrytering av nyckelpersoner10%


Villkor för Företrädesemissionen

Emissionen omfattar högst 23 273 087 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,09 SEK per ny aktie. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 2 327 308,70 SEK, från 16 291 161,30 SEK till 18 618 470,00 SEK, genom nyemission av högst 23 273 087 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer således att få sin ägarandel utspädd med ca 12,5 % av rösterna och kapitalet.

Vid överteckning sker tilldelningen enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Informationsmemorandum

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett informationsmemorandum, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen om ca 25,4 MSEK omfattas av teckningsförbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,6 MSEK, motsvarande ca 14,2 % av Företrädesemissionen, från vissa av Bolagets aktieägare tillika styrelseledamöter och ledning. Bolaget har inför förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part.

Ytterligare information beträffande de parter som har ingått teckningsförbindelser kommer att finnas i det ovannämnda informationsmemorandumet.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter25 november 2020
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter26 november 2020
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen27 november 2020
Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum30 november 2020
Teckningsperiod i Företrädesemissionen1–15 december 2020
Handel med teckningsrätter (TR)1–11 december 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)1 december 2020–omkring vecka 4, 2021
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen18 december 2020


Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Informationen är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 13:44 CET.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se