KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEPTONIC MEDICAL AB

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB, org.nr 556776-3064 (”Bolaget” eller ”Peptonic”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering sker från klockan 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 januari 2024,
  • dels senast den 5 januari 2024 anmäla sitt deltagande skriftligen till Peptonic Medical AB, Färögatan 33, 164 51 Kista eller via e-post till info@peptonicmedical.se.  Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 5 januari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats Peptonicmedical.com senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner 
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
  6. Godkännande av dagordning 
  7. Beslut om val av styrelseledamot samt fastställande av arvode till styrelseledamot
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om val av styrelseledamot samt fastställande av arvode till styrelseledamot

Aktieägaren Maida Vale Capital AB (”Aktieägaren”) föreslår att Kristina Ingvar väljs in som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den nuvarande ledamoten Anna Stinger har på egen begäran meddelat att hon avser lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Vidare föreslår Aktieägaren att Kristina Ingvar erhåller återstående del av det arvode som skulle ha betalats ut till Anna Stinger, enligt beslut från årsstämman 2023, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Kristina Ingvar innehar en medicine kandidatexamen från Lunds universitet och är diplomerad marknadsekonom från Executive Foundation Lund. Kristina har över 20 års erfarenhet från olika roller inom life science. Hon sitter för närvarande i ledningsgruppen i Bonesupport AB där hon är ansvarig för kvalitet, registrering och hållbarhet. Kristina har tidigare bland annat haft globala ledande roller inom kvalitet och registrering på Novo Nordisk A/S.Kristina har också styrelseengagemang i Tanketanken AB samt Gamify AB. Kristina var även styrelseledamot i det av Peptonic nyligen fusionerade Pharmiva AB.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar
Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Kallelsen och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen kommer också publiceras på Bolagets hemsida och läggas fram på stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 534 845 596 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Uppsala i december 2023

Peptonic Medical AB 

Styrelsen