KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEPTONIC Medical AB

Aktieägarna i PEPTONIC Medical AB, org.nr 556776-3064, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 16.00 på Alviksstrand Konferens (lokal Äppelviken), Gustavlundsvägen 141a, Bromma, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 15 maj 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare ska aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 19 maj 2023. Anmälan sker skriftligen med post till Peptonic Medical AB, Gustavlundsvägen 143, 167 51 Bromma, med angivande av ”årsstämma” eller per e-post till info@peptonicmedical.se. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls. 

Ombud

För aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska daterad fullmakt för ombudet utfärdas. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 
 3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 3. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 4. Val av revisor
 5. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma 
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att Michael Edquist, eller vid dennes förhinder den person som istället utses av valberedningen, väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 8b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen förestår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter. 

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgå med totalt 1 050 000 kronor. Arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor. 

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av Anders Norling, Daniel Rudeklint och Anders Blom samt nyval av Anna Stinger och Tarek Schoeb som styrelseledamöter. Anders Blom föreslås väljas till styrelsens ordförande. Jan Bardell har avböjt omval. 

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida. 

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2024 som utses enligt följande principer. 

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. 

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. 

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras. 

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2024.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter.
 3. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
 4. Fastställande av arvoden till revisorer.
 5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 6. Val av revisorer.
 7. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2025.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets verkställande direktör, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 028 225 944.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman, dvs senast den 3 maj 2023, att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets dataskyddspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats https://www.peptonicmedical.se.

Uppsala i april 2023

Peptonic Medical AB

Styrelsen