PEPTONIC Medical AB (publ) Delårsrapport  januari – mars 2023 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

  • Kraftigt förbättrat resultat
  • Fortsatt mycket positiv utveckling i kärnaffären Medical Consumer
  • Förbättrat resultat men minskad försäljning i affärsområde Lifestyle Consumer

KONCERN

2023 KVARTAL 1 (jan-mars)

  • Omsättning produkter 8 874 (8 908) tkr
  • Bruttovinst 4 869 (5 596) tkr, 55% (63%)
  • Rörelseresultat -6 654 (-10 875) tkr 
  • Resultat per aktie -0,008 (-0,059) kr

VD har ordet

Det är med stor glädje vi rapporterar att den positiva utvecklingen i vår kärnverksamhet – kliniskt beprövade intima egenvårdsprodukter – fortsätter in i 2023 med en stark försäljningstillväxt, nya partneravtal och fortsatt mycket positiv utveckling på hemmamarknaden Sverige. Utvecklingen inom vår affärsenhet Lifestyle Consumer, som huvudsakligen inriktar sig på hållbara mensprodukter, är samtidigt fortsatt utmanande. Vårt fokus inom detta affärsområde är främst att minska kostnaderna, förbättra resultatet och gradvis vända försäljningen med fokus på utvalda marknader. Det är därför uppmuntrande att resultatet väsentligt förbättrats under första kvartalet. Ansträngningarna att vända försäljningen fortsätter.

I januari tecknades ett exklusivt distributörsavtal för Centralamerika med Windsor Pharmaceutical, med huvudkontor i Panama, avseende våra självtester för vaginala infektioner och fostervattenläckage. Produkterna kommer att säljas under Windsor Pharmaceuticals eget varumärke Amniotest. Vi är mycket glada över att ha landat avtalet med Windsor Pharmaceutical, som har ett särskilt fokus på kvinnors hälsa i Centralamerika.

Efter periodens utgång tecknade vi ett avtal med det börsnoterade, globala medicintekniska bolaget Siemens Healthineers för distribution och marknadsföring av vårt patenterade test för vaginala infektioner. Detta avtal är attraktivt ur många aspekter. Med en partner som omsatte 21,7 miljarder euro i fjol kommer vi att få en mycket stark kraft bakom att utbilda användare om fördelarna med vår unika och patenterade teknik, öka medvetenheten och driva försäljning. Det är en kvalitetsstämpel att Siemens Healthineers adderar vår nya teknologi kring vaginala infektioner till sin portfölj.

Under Covid-pandemin såg vi en växande trend bland människor att på egen hand ta ett större ansvar för sin hälsa med hjälp av egenvårdsprodukter vilket samtidigt avlastar vården världen över. Det är då viktigt att dessa egenvårdslösningar är kliniskt bevisade. Som ett resultat etablerade vi under 2022 affärsområdet Medical Consumer med fokus på att erbjuda konsumenter innovativa och kliniskt beprövade egenvårdslösningar. Det gläder mig att se hur trenden för bolaget inom affärsområdet fortsätter att utvecklas i en mycket positiv riktning.

Inom affärsområdet Medical Consumer utgör Sverige en viktig referensmarknad. Den snabba tillväxten under 2022 jämfört med föregående år fortsätter och under första kvartalet 2023 noterades det starkaste kvartalet hittills i Sverige. Efter periodens utgång har vi också meddelat att den ledande produkten VagiVital AktivGel kommer att finnas tillgänglig i omkring 300 av Apotek Hjärtats  fysiska butiker.  Under 2023 förväntar vi oss en fortsatt snabb och kraftig tillväxt för VagiVital-sortimentet i Sverige.

Medical Consumer är sedan 2022 Peptonics fokusområde och utgjorde cirka 70% av omsättningen under första kvartalet 2023, vilket motsvarar en tillväxt på närmare 60% jämfört med samma period 2022. För affärsområdet Lifestyle Consumer är huvudfokus att förbättra resultatet. Jämfört med samma period 2022 förbättrades resultatet i Lifestyle Consumer med 53%, medan försäljningen minskade med 52%. 

Tack vare en framgångsrik företrädesemission under första kvartalet 2023 har vi idag en solid finansiell ställning och en stark ägarstruktur, där de två största ägarna tillsammans kontrollerar cirka 30% av kapital och röster i bolaget, fördelat mellan Maida Vale med 15,7% och Vidarstiftelsen med 14,6%. Vår nya starka och långsiktiga ägarbas bidrar, förutom med finansiering, även med kompetens och ett globalt nätverk inom de områden vi verkar. Jag ser mycket positivt på detta. Det ger oss nya möjligheter för vår framtida expansion genom att möjliggöra accelererad tillväxt av nya produkter, stärka vår organisation och vårt distributionsnätverk och nå ut till nya geografiska områden.

Med en stabil finansiell ställning, en fortsatt positiv utveckling i linje med vår kommersiella plan och nya spännande affärsrelationer globalt, ser jag fram emot att kunna fortsätta uppdatera er om våra kommande milstolpar. 

Stockholm 2023-04-24

Erik Sundquist 

VD

FINANSIELL INFORMATION

Koncern

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 8 874 (8 908) tkr. Vilket är strax under jämfört med samma kvartal ifjol. Att försäljningen inte har ökat jämfört med motsvarande period ifjol förklaras av att affärsområdet LifeStyle Consumer har gått ned med anledning av ökad konkurrens och därmed lägre return on investment avseende marknadsföringskonstnader som därav dragits ned. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 193 (521) tkr.

Rörelsekostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -15 721 (-20 303) tkr. 

Kostnader för sålda varor för kvartalet uppgår till -4 005 (-3 312) tkr vilket motsvarar en bruttovinst om 4 869 (5 596) tkr samt en bruttomarginal om 55 % (63 %). Orsaken till minskad bruttomarginal är primärt förändring i kundmix då första kvartalet 2023 innehåller en större andel partneraffärer. Främsta anledningen till minskade kostnader är en omfattande organisationseffektivisering .

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -7 998 (-11 258) tkr. Det förbättrade resultatet är en effekt av genomförda effektiviseringar. 

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2023, till 15 307 (17 461 tkr). 

Eget kapital – Koncernens egna kapital per den 31 mars 2023 uppgick till 82 737 (67 761) tkr, vilket ger en soliditet om 86 (70) procent. 

Skulder – Koncernens kortfristiga skulder uppgick, per den 31 mars 2023, till 13 198 (28 430) tkr. Under kvartalet har det skett en återbetalning av räntebärande skulder på 21 462 tkr. Återstående skulder är enkom av kortfristig natur.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 34 (34). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 34 (34). 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Årsstämma      2023-05-24

Delårsrapport januari – juni 2023   2023-08-11

Delårsrapport januari – september 2023  2023-10-24

Bokslutskommuniké för 2023   2024-02-23

Årsstämma hålls 24 maj 2023 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se,  senast 3 veckor innan stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post erik.sundquist@peptonicmedical.se.

Stockholm den 24 april, 2023

Jan Bardell, styrelseordförande   Daniel Rudeklint, styrelseledamot

Anders Blom, styrelseledamot  Anders Norling, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722 499 043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Om PEPTONIC medical AB

PEPTONIC medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. PEPTONIC medical AB lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (http://www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i PEPTONIC Medical och utgör affärsområdet Lifestyle Consumer. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnostiserar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.