Information från Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar härmed om att Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan Bolaget och en finansiell aktör.

Företrädare för bolaget har kallats till förhör varav en har delgivits misstanke. Bolaget har fortsatt förtroende för sina företrädare och gör idag bedömningen att dess verksamhet inte kommer att påverkas. Bolaget gör idag bedömningen att bolagets företrädare inte begått insiderbrott. Bolaget och dess företrädare avser att samarbeta med myndigheten.

Denna information är sådan som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 25 september 2020, klockan 21.00.

För ytterligare information, kontakta:
Marianne Östlund
Mobil: 070-510 10 34
marianne.ostlund@effektivamedia.se