Delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

2020 kvartal 1 (jan-mar)

  • Omsättning produkter 1 781 (1 477) KSEK
  • Bruttovinst 985 (802) KSEK, 55% (55%)
  • Rörelseresultat -5 807 (-4 135) KSEK
  • Resultat per aktie -0,04 (-0,05) SEK

VD har ordet

Även om denna rapport skall blicka tillbaka på vad som hänt under årets tre första månader, så kommer den med anledning av dagens stora nyhet i Peptonic att vara mycket framåtblickande.

Ingen har gått opåverkad av Covid-19 pandemin under de första månaderna i år. Det gäller både privat och i affärsverksamheten. Starka rekommendationer från Folkmyndigheten och politikerna att stanna hemma, inte resa mera än absolut nödvändigt, undvika personliga möten osv. har klart minskat antalet besökare på apoteken. Detta i sin tur har lett till minskad försäljning i de fysiska apoteksbutikerna, vilket även syns i försäljningen av VagiVital. Efter att ha nått rekordförsäljningsnivåer i januari och februari sjönk försäljningen av VagiVital i mars rätt kraftigt i apoteksbutikerna. Försäljningen on-line har inte sjunkit i samma takt. Glädjande är också att VagiVital kommer att börja säljas i Lloydsapoteks alla butiker fr.o.m. vecka 20.

Försäljningen via nätbutikerna i Norge och Danmark har utvecklats väl. Ännu är volymerna små, men trenden är klart positiv.

Leverans av VagiVital-beställningarna till Kina kommer att ske innevarande månad, vilket är glädjande. Denna leverans om 53 000 tuber skall i första hand användas för att introducera produkten och varumärket bland gynekologer och förskrivare. Användare av produkten kommer att få delta i en enkätundersökning för att insamla erfarenheter, som sedan kan användas för att komplettera registreringsansökan i Kina.

Vi har nyligen lämnat in två patentansökningar. Den ena gäller behandling med VagiVital av symtom hos kvinnor som lider av vestibulit, den andra gäller en formulering för en intimtvätt baserad på VagiVital i kombination med en olja. Vi undersöker nu möjligheterna för att utöka indikationen för VagiVital till att även omfatta vestibulit. Eventuellt kan en liten klinisk studie behöva genomföras. Intimtvätten är ett utvecklingsprojekt, som skall utmynna i en ny produkt med lansering under första kvartalet 2021.

Rekryteringen till den kliniska studien med kvinnor som genomgått cancerbehandling (hormonberoende cancer) har avslutats p.g.a. Covid-19. De patienter som nu är inne i studien kommer att avsluta den, men vissa mätningar kommer inte att utföras då patienterna inte kan eller får besöka kliniken. Sista patienterna planeras gå ur studien i juni. Resultaten beräknas vara klara under Q3 2020.

Rörelseresultatet för perioden blev -5,807 Mkr. Försäljningen uppgick 1,781 Mkr. Marknadsföringskostnader och kostnader för tillverkning, transport, distribution och affärsutveckling uppgick till ca 4,4 Mkr.

Under årets första månader har mycket arbetet lagts ner på granskningen (så kallad ’due diligence’) av Lune Group Oy Ltd. inför ett eventuellt förvärv. Vi har grundligt tittat på bolagets hela verksamhet, men framför allt på försäljningen i olika länder – både fysiskt och on-line. Vi har gjort djupare analyser av den finansiella delen av verksamheten, samt av den fysiska och digitala försäljningen.

En viktig del i Peptonics affärsidé är att växa genom att utöka produktportföljen inom kvinnohälsa t.ex. genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. Genom förvärvet av Lune tar Peptonic ett stort och viktigt steg i sitt bolagsbyggande för framtiden. Förvärvet gör det möjligt att kombinera två starka varumärken inom kvinnlig hälsa och egenvård med ett flertal identifierade synergier. Peptonic får genom förvärvet av Lune tillgång till ett globalt fungerande distributionsnät bl.a. i USA. Det ger möjlighet att lansera VagiVitalâ på nya marknader mycket snabbare än tidigare planerat. Genom de båda varumärkena Lunetteâ och VagiVitalâ breddas kundbasen till att omfatta kvinnor i alla åldrar – från tonåren till efter klimakteriet. Det ger stora möjligheter att öka försäljningen av nuvarande och framtida produkter genom smart produktpositionering, egen produktutveckling och nya samarbeten. Peptonic blir även en mycket intressantare samarbetspartner både för distributörer på nya marknader, men även för bolag som vill in på den svenska och nordiska marknaden. Genom förvärvet manifesterar Peptonic sin syn på vikten av ansvarsfull användning av läkemedel och egenvård baserad på evidens och som bidrar till ökad hållbarhet.

Lune Group Oy d.v.s. bolaget bakom Lunette (www.lunette.com) grundades 2005 av Heli Kurjanen och har förtjänat sin plats som ett av de främsta globala menskoppsföretagen tack vare sitt fokus på kvalitet, säkerhet, hållbarhet och inkludering. I medeltal har Lunette haft en tvåsiffrig tillväxt varje år sedan starten, vilket grundas i företagets outtröttliga engagemang för reproduktiv hälsa och global hållbarhet. Lunette har 15 anställda varav 2 i USA genom dotterbolaget Lune North America. Alla Lunettes produkter är tillverkade i hemlandet Finland. Försäljning sker fysiskt genom återförsäljare och distributörer i ett 40-tal länder och on-line i närmare 100 länder. Lune omsatte under 2019 3,7 MEUR (39,2 MSEK) med ett EBITDA resultat på 9 TEUR (95 TSEK).

Nu riktas blickarna mot en riktigt spännande framtid i Peptonic.

Stockholm den 14 maj, 2020
Johan Inborr
VD, Peptonic Medical

Finansiell information

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 1 781 (1 477) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 11 (18) KSEK.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -7 599 (-5 630) KSEK. De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är kostnader för marknadsaktiviteter.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -5 807 (-4 450) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2020, till 28 267 (10 240) KSEK.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 79 907 (53 501) KSEK, vilket ger en soliditet om 93 (78) procent.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 mars 2020, till 6 109 (14 937) KSEK. Förändringen är hänförlig till att föregående år fanns ett brygglån om 10 500 KSEK som slutamorterades i juni 2019. Upplupna reserverade kostnader har ökat jämfört med föreg år.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 3 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 3 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars, 2020 var 138 128 306 stycken (90 595 990).

För nyckeltal, resultaträkning och balansräkning, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF ”

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2020-06-30.

Granskning och försäkran

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

  • Delårsrapport 2: 2020-08-17
  • Delårsrapport 3: 2020-11-10
  • Bokslutskommuniké: 2021-02-26

Stockholm den 14 maj, 2020
Hans von Celsing, styrelseordförande
Arne Ferstad, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, VD

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020.

Ladda ner bokslutskommunikén som PDF

Ladda ner PDF ”


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök www.peptonicmedical.se