Delårsrapport för perioden januari 2020 – juni 2020. Lune Group OY är införlivat i koncernen från och med 2020-06-03

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064. (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED). Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03.

2020 kvartal 2 (apr-jun)

  • Omsättning produkter 3 572 (1 011) KSEK
  • Bruttovinst 2 417 (768) KSEK, 68% (76%)
  • Rörelseresultat -7 166 (-5 797) KSEK
  • Resultat per aktie -0,05 (-0,06) SEK

2020 första halvåret (jan-jun)

  • Omsättning produkter 5 353 (2 481) KSEK
  • Bruttovinst 3 402 (1 570) KSEK, 64% (63%)
  • Rörelseresultat -12 973 (-9 695) KSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,11) SEK

VD har ordet

Förvärvet av Lune Group Oy Ltd är den enskilt största händelsen i Peptonic under första halvåret. Det är också den enskilt största händelsen i Peptonics historia och en viktig del i byggandet av framtidens Peptonic. Lune tillför både produkter (menskoppar och underlivshygienprodukter) och ett globalt distributionsnätverk, som kommer att bidra till att Peptonic kan växa till ett bolag som erbjuder produkter för både behandlingar av medicinska tillstånd hos och för att höja livskvaliteten för kvinnor.

Arbetet med att integrera de båda bolagen och att hitta och utnyttja synergierna påbörjades redan under våren när det blev klart att affären skulle bli av. Därefter har detta arbete intensifierats. Mycket fokus har lagts och kommer att läggas på den framtida digitala affären, vilket har accentuerats som en följd av COVID-19 pandemin.

Helt klart är att COVID-19 har haft en negativ verkan på försäljningsutvecklingen för VagiVital. Efter en lovande försäljningsutveckling under årets två första månader, så avstannade tillväxten. Framför allt, så har försäljningen i butik minskat, medan försäljningen on-line vuxit något. P g a pandemin, så har heller inga större marknadsföringskampanjer genomförts utan dessa har skjutits fram i tiden. Försäljningen för första halvåret blev på samma nivå som första halvåret ifjol. Under sommaren har vi dock sett en klar återhämtning i försäljningen, vilket bådar gott inför hösten. Försäljningen via nätbutikerna i Norge och Danmark har fortsatt utvecklats väl. I England och Hong Kong har försäljningen inte kommit igång som förväntat. Därför genomför vi nu förändringar i distributionskanalerna för att effektivare nå ut till kunderna.

I maj levererades den första VagiVital-beställningen till Kina. Denna leverans om 53 000 tuber skall användas för att introducera produkten och varumärket bland gynekologer och förskrivare. Nyligen fick Peptonic en tilläggsbeställning på 106 000 tuber till Kina. Halva ordervolymen skall levereras innevarande år och andra halvan under första kvartalet 2021. Användare av produkten kommer att få delta i en enkätundersökning för att insamla erfarenheter, som sedan kan användas för att komplettera registreringsansökan i Kina.

Även försäljningen av menskoppar via Lune har påverkats negativt av COVID-19, då försäljningen huvudsakligen sker via butik. Ett undantag är försäljningen i USA, som gått bra. Här är också andelen som säljs on-line större än i övriga marknader, vilket kan vara en del av förklaringen till den goda försäljningsutvecklingen.

Rörelseresultatet för perioden blev -12,973 Mkr för koncernen och – 12,382 Mkr för moderbolaget. Försäljningen uppgick till 5,353 Mkr i koncernen och till 2,888 Mkr i moderbolaget. Marknadsföringskostnader och kostnader för tillverkning, transport, distribution och affärsutveckling uppgick till ca 10,5 Mkr (föreg år 6,2 Mkr). Kostnader i samband med förvärvet av Lune Group Oy Ltd uppgick till ca 3 Mkr, vilka har aktiverats.

Sista patienterna i den kliniska studien med kvinnor som genomgått cancerbehandling (hormonberoende cancer) gick ur studien i juni. Studien avslutades i förtid p g a COVID-19, men tillräckligt många patienter hade rekryterats för att resultaten skall kunna anses valida och representativa. Resultaten beräknas vara klara under Q3 2020.

Peptonics affärsidé bygger på att växa genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. Framtagande av en intimtvätt som baseras på de positiva vårdande egenskaperna hos VagiVital är ett exempel på det förstnämnda. Projektet har framskridit enligt plan och lanseringen planeras till Q1 2021. Nya och kompletterande produkter är under utvärdering.

Nu kraftsamlar vi inför hösten och tiden efter första COVID-19 -vågen. Vi ser många möjligheter i att kunna arbeta med två varumärken på en global marknad.

Stockholm den 17 augusti 2020
Johan Inborr, VD

Finansiell information

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2020-06-30.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 3 572 (1 011 ) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 17 (17) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 5 353 (2 481) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 28 (35) KSEK.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -10 755 (-6 130) KSEK. Kostnaderna för första halvåret var -18 354 (-12 211). Under halvåret har kostnader för produkter varit 1 951 KSEK och marknadskostnaderna har varit 8 571 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -7 189 (-6 112) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -12 996 (-10 325) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2020, till 34 000 (22 651) KSEK.. Under kvartalet har bolaget fått in netto 7 195 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen. Externa förvärvskostnader för Lune Group har under halvåret varit 3 163 KSEK

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 89 098 (77 962) KSEK, vilket ger en soliditet om 89 (94) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 195 KSEK genom den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2020, till 10 445 (4 550) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 5 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 16 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2020 var 155 143 476 (95 346 230) stycken. Under juli 2019 ökade aktieantalet med 31 782 076 aktier till 127 128 306 aktier efter registreringen av nyemissionen.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, ladda ner kommunikén som PDF:

Ladda ner rapport (PDF) »

Granskning och försäkran

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

  • Delårsrapport 3: 2020-11-10
  • Bokslutskommuniké: 2021-02-26

Stockholm den 17 augusti, 2020
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, CEO

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Ladda ner rapporten

Ladda ner rapporten som PDF »

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020.


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.