Bokslutskommuniké januari – december 2020

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED).

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2020 kvartal 4 (okt-dec)

 • Omsättning produkter 7 258 (394) KSEK
 • Bruttovinst 3 866 (321) KSEK, 53% (81%)
 • Rörelseresultat -10 702 (-11 508) KSEK
 • Resultat per aktie -0,07 (-0,08) SEK

Helåret 2020 (jan-dec)

 • Omsättning produkter 21 283 (4 408) KSEK
 • Bruttovinst 13 089 (2 583) KSEK, 61% (59%)
 • Rörelseresultat -31 053 (-23 922) KSEK
 • Resultat per aktie -0,19 (-0,18) SEK

VD har ordet

2020 kommer vi att minnas länge som ett år när vår syn på livet generellt och på hur vi arbetar och gör affärer ställdes på sin spets och omvärderades. Detta framtvingat av Covid-19 -pandemin som påverkat oss i större utsträckning än vi kunde föreställa oss för ett år sedan.

Vi har alla påverkats av Covid-19 pandemin. Det gäller både privat och i våra arbetsliv. Starka rekommendationer från Folkmyndigheten och politikerna att stanna hemma, inte resa mera än absolut nödvändigt, undvika personliga möten osv. har klart minskat antalet besökare på apoteken. Detta i sin tur har lett till minskad försäljning i de fysiska försäljningkanalerna, vilket syns i försäljningen av våra produkter. Efter att ha nått rekordförsäljningsnivåer i januari och februari sjönk försäljningen av VagiVital i mars rätt kraftigt i apoteksbutikerna. En viss återhämtning kunde dock ses under hösten. Försäljningen on-line har dock ökat. För VagiVital ökade on-lineförsäljningen i Sverige med 66% och för Lunette ökade on-lineförsäljningen med 50% i Finland och med 22% i USA. Även försäljningen via nätbutikerna i Norge och Danmark utvecklades väl under året. Detta är en positiv utveckling som vi kommer att försöka påskynda eftersom detta är en växande trend inom alla branscher.

Förvärvet av Lune Group Oy Ltd var den enskilt största händelsen i Peptonic under året. Det är en viktig del i byggandet av framtidens Peptonic. Lune tillför både produkter (menskoppar och underlivshygienprodukter) och ett globalt distributionsnätverk, som kommer att bidra till att Peptonic kan växa till ett bolag som erbjuder produkter för både behandlingar av medicinska tillstånd hos och för att höja livskvaliteten för kvinnor.

Genom Lune fått vi fått tillgång till en internationell marknadsorganisation som vi ser stor utvecklingspotential i. Det finns också en stor potential i att förbättra distributionen i bl.a. USA och vi lägger nu fler resurser på att vidareutveckla denna. Lune har en bra och tydlig varumärkesidentitet som vi kommer att kunna bygga vidare på. I Business Unit Lunette kommer vi kunna ha mer konsumentnära produkter (icke medicintekniska produkter), vilket gör att portföljen kan expanderas snabbare under befintligt varumärke. Något som nu också sker. Baserat på ett skickligt och passionerat arbete med att engagera konsumenter online genereras organisk trafik till Lunes nätbutiker. Detta är något vi kommer att fortsätta utveckla och även föra över till Business Unit VagiVital framöver.

De båda varumärkena Lunetteâ och VagiVitalâ gör att kundbasen breddas till att omfatta kvinnor i alla åldrar – från tonåren till efter klimakteriet. Under varumärket Lunetteâ kommer vi att utveckla en produktportfölj för ’mens, sex och fertilitet’, medan VagiVitalâ kommer att innehålla produkter för ’intim egenvård’. Detta ger stora möjligheter att öka försäljningen av nuvarande och framtida produkter genom smart produktpositionering, egen produktutveckling och nya samarbeten. Peptonic blir även en mycket intressantare samarbetspartner både för distributörer på nya marknader, men även för bolag som vill in på den svenska och nordiska marknaden. Genom förvärvet manifesterar Peptonic sin syn på vikten av ansvarsfull användning av läkemedel och egenvård baserad på evidens och som bidrar till ökad hållbarhet.

Exempel på denna strategi är egenutvecklingen av en intimtvätt och avtalet om distribution av ett självtest för bakteriell vaginos, som tecknades i december. Peptonic erhöll exklusiva rättigheter till självtestet i Sverige, Norge och Danmark, samt därtill icke-exklusiva rättigheter i ytterligare 25 länder.

Arbetet med att integrera de båda bolagen och att hitta och utnyttja synergierna har pågått hela året och fortsätter. Mycket fokus har lagts och kommer att läggas på den framtida digitala affären, vilket har accentuerats som en följd av COVID-19 pandemin.

Under året har vi levererat över 100 000 tuber VagiVital till Kina och ytterligare 53 000 tuber skall levereras under första kvartalet i år. Produkten (VagiVital Daily Care) är en modifierad version av den medicintekniska produkten som skall registreras. Skillnaden ligger i förpackningstexterna, som för VagiVital Daily Care saknar vissa medicinska påståenden. Produkten används i en stor studie i Kina (Real World User Experience Study) för att samla effektdata (bl.a. mest besvärande symtom) och användarerfarenheter, som sedan skall användas för att komplettera registreringsansökan för den medicintekniska produkten. Rekryteringen till studien sker genom lokala sjukhusgynekologer och deltagarna betalar själva för produkten. Det pris deltagarna betalar för produkten är kraftigt rabatterat jämfört med det pris som erbjuds on-line via VagiVitals närbutik i Kina (www.vagivital.cn). Detta för att premiera dem som vill delta i studien. Hittills har sjukhus i ett 15-tal provinser gått med i studien och ytterligare sjukhus i andra provinser kommer att engageras.

Processen kring en registrering av VagiVital i Kina pågår. Ett moment i processen är en kemisk analys av produkten i ett statligt laboratorium. Detta för att säkerställa att produkten inte innehåller skadliga ämnen. P g a Covid-panemin har laboratoriet en ovanligt lång kö av produkter som skall analyseras, vilket innebär en fördröjning jämfört med en ursprungliga planen. Vår partner i Kina, Yuanjia Bio, bedömer att analysresultaten kommer att finnas tillgängliga först till hösten. Under tiden fortsätter rekryteringen av patienter till studien och därmed försäljningen av VagiVital Daily Care.

Den studie som genomfördes med VagiVital på cancerpatienter som behandlas med aromatashämmare (s.k. anti-östrogen) efter en cancerbehandling avslutades under sommaren. Resultaten redovisades i september och visade på mycket god symtomlindrande effekt avseende mest besvärande symtom. Detta är särskilt glädjande, då denna patientgrupp ofta har kraftigare symtom än populationen i övrigt. I undersökningen mättes primärt förändringen i det symptom på vaginal atrofi som respektive patient upplevde som mest besvärande i självskattningstest. De symtom, kopplade till vaginal atrofi, som mättes var bland annat dyspareuni (smärta vid samlag), vaginal torrhet, vaginal irritation och klåda samt dysuri (smärta vid urinering). Sekundärt mättes förändringen i vaginalt pH som en objektiv parameter. Patienterna behandlades med en dos VagiVital® per dag under 12 veckor. Resultaten ger oss ytterligare argument i dialogen med gynekologer och barnmorskor.

I november erhöll vi marknadsgodkännande för VagiVital i USA. Detta banar väg för en lansering på denna stora, men samtidigt tuffa marknad. Parallellt med registreringsprocessen har vi utvärderat olika alternativa distributionskanaler i USA. Vi har stärkt vår organisation i USA genom att anställa Mikael Svensson som General Manager USA. Han kommer att utveckla och leda verksamheten för båda våra varumärken på den amerikanska marknaden.

Försäljningen i Business Unit VagiVital under året uppgick till 6 511 KSEK – en ökning med 48% från 2019. Resultatet för affärsområdet VagiVital (inklusive hela moderbolagets kostnader) var -26 253 KSEK. Försäljningen i Business Unit Lunette uppgick till 25 800 KSEK under året, vilket är en minskning om 29% jämfört med 2019. Resultatet för affärsområdet blev för helåret -6 720 KSEK (Lune avser helår 2020 inkl tid innan vi konsoliderade bolaget). För den konsoliderade koncernen (Lune Group OY konsoliderat från 1/6 2020) blev försäljningen 21 283 KSEK och resultatet -31 053 KSEK.

Under 2021 kommer vi att fokusera på att öka försäljningen av redan lanserade produkter, samt att lansera flera nya produkter under båda våra varumärken. Vi kommer att investera i försäljning on-line och att utöka försäljningskanalerna genom att öppna flera on-linebutiker och teckna nya distributionsavtal.Jag vill framföra ett stort tack till medarbetare, styrelse, konsulter och alla stödpersoner för ovärderliga insatser och fortsatt förtroende för vår affärsidé.

Bromma, den 26 februari 2021.
Johan Inborr, VD

Finansiell information

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2020-06-30. Då hela bolaget förvärvades i juli 2020 har ingen avsättning till minoritetsandel gjorts.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 7 258 (394) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 1 087 (5) KSEK. För helåret uppgick försäljning av varor till 21 283 (4 408) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden var 1 151 (64) KSEK. I övriga intäkter ingick ett generellt Coronastöd för det finska dotterbolaget Lune om cirka 1 MSEK under kvartal 4.

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -19 047 (-11 907) KSEK. Kostnaderna för helåret var -53 487 (-28 394). Under helåret har kostnader för produkter varit 8 194 (1 825) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka 24,2 MSEK (inkl löner).

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -10 991 (-11 462) KSEK. För helåret är motsvarande resultat -31 333 (-24 509) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2020, till 39 312 (35 984) KSEK. Under fjärde kvartalet har bolaget fått in netto 24 590 genom en företrädesemission som genomfördes i december 2020. Externa förvärvskostnader för Lune Group har under året netto belastat likviditeten med 4 090 KSEK.

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 117 820 (85 714) KSEK, vilket ger en soliditet om 88 (93) procent.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 december 2020, till 16 618 (6 237) KSEK.

Organisation – Under helåret beräknas genomsnittligt antal anställda till 12 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 19 (3). Utöver detta finns i moderbolaget fyra konsulter inhyrda på långtidsavtal inom marknad och kvalitet, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 16 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2020 var 162 911 613 (138 128 306) stycken. Efter registrering av den avslutade nyemissionen kommer antalet aktier att öka med 23 273 087 aktier till 186 184 700 aktier. Dessa registrerades hos Bolagsverket 2021-02-09.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och förändring av eget kapital, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF ”

Granskning och försäkran

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Styrelsen kommer inte att föreslå någon utdelning till bolagsstämman.

Finansiell kalender

 • Årsredovisning 2020: 2021-04-15
 • Delårsrapport 1: 2021-05-12
 • Bolagsstämma: 2021-06-09 (preliminär)
 • Delårsrapport 2: 2021-08-18
 • Delårsrapport 3: 2021-11-10
 • Bokslutskommuniké: 2022-02-25

Stockholm den 26 februari, 2021

Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Inborr, VD PEPTONIC Medical AB.
Tel: +46 708 853 893

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Ladda ner bokslutskommunikén som PDF

Ladda ner PDF ”


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen. Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.