Valberedning inför årsstämma 2022 i PEPTONIC medical AB (publ)

Vid årsstämman den 30 juni 2021 beslutades att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Hans Derninger föreslagen av Vidarstiftelsen
  • Heli Kurjanen
  • Mika Kurjanen

Aktieägare som föreslagit ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 22,0% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende val av stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning till revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för bildande av valberedning inför årsstämman 2023.

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till valberedningen kan göra det till:

PEPTONIC medical AB (publ)
Att: Valberedningen
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma

Alternativt via e-post till:
info@peptonicmedical.se
Att: Valberedningen

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2022.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats. Årsstämman i PEPTONIC medical AB (publ) planeras att hållas den 24 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Hans von Celsing, styrelsens ordförande,
PEPTONIC medical AB (publ),
+46 8 530 20 110


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.