Teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades till cirka 1,80 procent och Peptonic tillförs cirka 0,1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget’’) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”). Totalt nyttjades 3 538 820 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 1,80 procent av utestående Teckningsoptioner, för teckning av 3 538 820 aktier till en teckningskurs om 0,028 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Peptonic cirka 0,1 MSEK före emissionskostnader.

’’Teckningsgraden var förväntad givet styrelsens beslut den 16 april 2024 att genomföra en företrädesemission av units, som ska stödja vår internationella tillväxtresa och utvecklingen av innovativa produkter säger Anna Linton, VD. Företrädesemissionen kommer löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.’’

Nyttjandeperioden för nyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 17 april 2024 till och med den 1 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av Teckningsoptionerna fastställdes till 0,028 SEK. Totalt nyttjades 3 538 820 Teckningsoptioner för teckning av 3 538 820 aktier, innebärandes att cirka 1,80 procent av utestående Teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Peptonic med 3 538 820 aktier, från

1 534 845 596 aktier till totalt 1 538 384 416 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 88 470,50 SEK, från cirka 38 371 139,91 SEK till cirka 38 459 610,41 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 0,23 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon: +46 70-244 92 07

Om PEPTONIC medical AB

PEPTONIC medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.