Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3 i PEPTONIC medical AB har fastställts till 0,05 SEK och nyttjandeperioden inleds den 2 november 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i januari 2023. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock inte högre än 0,12 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,078 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,05 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 löper under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 16 november 2023. 

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 16 november 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 november 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 november 2023.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:

Nyttjandeperiod: 2 november 2023 – 16 november 2023.

Emissionsvolym: 196 370 600 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 196 370 600 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,05 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3: 13 november 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 4 909 265,00 SEK, från 29 379 492,23 SEK till 34 288 757,23 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 196 370 600 aktier, från 1 175 179 689 aktier till 1 371 550 289 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 14,32 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 november 2023, alternativt avyttras senast den 13 november 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se. 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om PEPTONIC medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.