Peptonic Medical AB (publ) kommentar till årsredovisning för 2019

Peptonic Medical (publ) – årsredovisningen för 2019 blev tillgänglig den 17 april 2020. Den finns att se på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på Spotlight webbplats www.spotlightstockmarket.com

Vi har blivit varse att det finns en kommentar i revisionsberättelsen angående möjligt finansieringsbehov. Styrelsen och ledningen har visat för revisorn att det inte finns någon sådan behov de närmaste 12 månaderna, vilket även framgår i förvaltningsberättelsen.

Under rubriken Finansiella Risker med underrubrik Ytterligare finansieringsbehov står det ”Den strategiska inriktningen är att kapitalet i bolaget skall räcka fram till positivt kassa-flöde. Skulle så inte ske finns det alltid en risk att nytt kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor”.

I revisionsberättelsen lämnas följande information under övriga upplysningar av revisorn: ”Vi vill hänvisa till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen av vilken framgår att ytterligare finanseringsbehov kan uppstå under de kommande 12 månaderna och att det alltid finns en möjlighet att gå till aktiemarknaden, dock finns ingen absolut garanti att en nyemission lyckas.”

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.