Halvårsrapport för perioden januari 2021 – juni 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2021 kvartal 2 (apr-jun)

  • Omsättning produkter 7 356 (3 572) KSEK
  • Bruttovinst 4 863 (2 417) KSEK, bruttomarginal 66% (68%)
  • Rörelseresultat -12 271 (-7 166) KSEK
  • Resultat per aktie -0,06 (-0,05) SEK

2021 första halvåret (jan-jun)

  • Omsättning produkter 18 747 (5 353) KSEK
  • Bruttovinst 11 439 (3 402) KSEK, 61% (64%)
  • Rörelseresultat -18 851 (-12 973) KSEK
  • Resultat per aktie -0,08 (-0,08) SEK

VD har ordet

Det andra kvartalet är krasst ett kvartal där bolaget kostat för mycket och sålt för lite, men det finns också viktig positiv utveckling att notera och delar av kostnaderna har varit extraordinära för perioden.

De extraordinära och ökade kostnaderna, vilka ska ses som framtida investeringar, ligger framför allt i infrastrukturförbättringar för att accelerera digital affär ännu snabbare, rådgivning, nya hemsidor, förbättrad SEO (sökmotoroptimering) och kreativ. Vidare gäller det fortsatta förberedelser för att lansera VagiVital i USA, legal rådgivning samt marknadsföringskostnader. Kvartalets resultat belastas med -1.4 MSEK till följd av den nyligen annonserade uppsägningen av Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. för den kinesiska marknaden. I kostnadsmassan ligger omstruktureringskostnader motsvarande -0.5 MSEK.

Vi hade förväntat oss att försäljningsutvecklingen skulle blivit mer gynnsam men tecknande av avtal med internationella distributörer har tagit längre tid än planerat bland annat beroende på Covid 19.

Det finns i kvartalet dock också viktiga positiva framsteg. Den snabba säljutvecklingen av VagiVital i egna nätbutiker har accelererats ytterligare, årstakten första halvåret 2021 jämfört med 2020 motsvarar en försäljningsökning med +103%, vilket vi ser som en positiv effekt av vår digitala strategi. Detta fortfarande från förhållandevis låga siffror. Lunette hade i perioden sitt första kvartal med tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år sedan Q2 2019, +11%. Målsättningen att visa försäljningstillväxt för affärsområdet Lunette på helår 2021 kvarstår.

Under perioden har VagiVital Moisturizing V Cleanser lagts till sortimentet i egen nätbutik i Sverige, i 236 av Kronans apoteks fysiska butiker samt Kronans nätbutik. Att produkten i dessa kanaler redan utgör ca 15% av varumärket VagiVitals totala försäljning är väldigt glädjande och speglar vikten och värdet av fokus på snabbare portföljbreddning under varumärket.

Hemmamarknaderna Sverige och Finland utvecklas fortsatt positivt, vilket är värdefullt för referensskapande och en bekräftelse på att marknads- och kanalstrategier fungerar.

Förberedelserna för lansering av VagiVital i USA pågår. Det är bolagets avsikt att lansera VagiVital i egen nätbutik och dra nytta av de lärdomar som dragits i andra marknader samt finna kanalspecifika distributionspartners och listning i selekterad detaljhandel.

När det gäller Peptonics arbete framåt ligger fokus fortsatt på att accelerera digital försäljningsutveckling för bolagets båda varumärken. För att göra detta krävs förutom marknadsföring ett breddat erbjudande med fler produkter. En grupp inom bolaget har satts samman med uppgiften att påskynda detta. Då Lunette menskoppar är en sällanköpsprodukt är det mycket viktigt att portföljen och erbjudandet breddas med konsumtionsprodukter. Under innevarande kvartal lanseras en intimrengöring under Lunettes varumärke samt intimvåtservetter som återfuktar och rengör. Fortsatt portföljutveckling sker.

En utökad produktportfölj är viktig också för att öka attraktionskraften i Peptonics erbjudande hos internationella distributörer. Arbetet med portföljbreddningen är en kombination av egenutveckling och inlicensiering.

Utöver portföljbreddning görs ett arbete för att bättre tydliggöra den positiva utvecklingen i bolagets hemmamarknader, också det som ett led i att bättre attrahera potentiella internationella partners.

Ett kostnadseffektivitetsprogram har initierats i bolaget. Avsikten är att dra ned kostnaderna och samtidigt förbättra output i organisationen genom en förbättrad organisationsstruktur. Besparingen gäller inte satsningen i USA, vilken ges hög prioritet.

Ett antal företag har visat starkt intresse för att distribuera VagiVital i Kina. Diskussioner pågår och vi kommer att utvärdera dessa möjligheter i närtid för att därefter ta beslut om nästa steg.

För ordningens skull vill bolaget informera att den förundersökning som Ekobrottsmyndigheten inledde i september 2020 rörande grovt insiderbrott fortsatt pågår. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

Bromma, den 18 augusti 2021

Erik Sundquist, VD

Finansiell information

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under andra kvartalet till 7 356 (3 572) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 14 (17) KSEK. Första halvåret uppgick försäljning av varor till 18 747 (5 353) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för halvåret 4 (28) KSEK.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -19 641 (-10 755) KSEK. Kostnaderna för första halvåret var -37 602 (-18 354). Under halvåret har kostnader för produkter varit -7 308 (-1 951) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka -20 000 (-8 571) KSEK. Under andra kvartalet har en reservering för beräknad negativ vinstavräkning för affärer i Kina belastat övriga kostnader med 1 400 KSEK, vidare finns en omstruktureringskostnad om 500 KSEK, totalt har 1 900 KSEK belastat kvartalet och halvåret.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -12 280 (-7 189) KSEK. För halvåret är motsvarande resultat -18 918 (-12 996) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2021, till 21 140 (34 000) KSEK. Under halvåret har bolaget fått in netto 7 195 KSEK i nyemitterat kapital via en riktad nyemission till Vidarstiftelsen.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 juni 2020 uppgick till 89 098 (77 962) KSEK, vilket ger en soliditet om 89 (94) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 500 KSEK genom den riktade kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 juni 2021, till 13 087 (10 445) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 18 (5). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 18 (16). Utöver detta finns från 2018 en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 15 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2021 var 191 639 642 (155 143 476) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, ladda ner kommunikén som PDF:

Ladda ner rapporten (PDF) »

Granskning och försäkran

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

  • Delårsrapport 3: 2021-11-10
  • Bokslutskommuniké: 2022-02-25

Stockholm den 18 augusti, 2021
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Kontakt
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling samt försäljning av medicintekniska och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.Peptonic Medical lanserade VagiVital® AktivGel i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I april 2021 lanserades VagiVital® Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget har sedan genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten inom hållbar intimhälsa. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.

Ladda ner rapporten (PDF) »